Χορήγηση 60 αδειών ΕΔΥΜ 2022 από 12 Ιανουαρίου μέχρι 18 Φεβρουαρίου

Τη χορήγηση από τις 12 Ιανουαρίου 2022 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2022 των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2022 σε 60 δικαιούχους, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2021 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά, αποφάσισε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

 Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί η άδεια ΕΔΥΜ για το 2022 μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα θεωρείται αδιάθετη και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών, θα ληφθεί υπόψη ο πίνακας εμπρόθεσμων αιτήσεων με βάση τη σειρά κατάταξης και σε περίπτωση αδιάθετου υπολοίπου αδειών θα ληφθεί υπόψη ο πίνακας εκπρόθεσμων αιτήσεων.

 Για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2022 πραγματοποιήθηκε μοριοδότηση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με Α.Π.: Φ439/306139/2-11-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αιτούντες οι οποίοι δεν αναφέρουν στην αίτησή τους ότι ενδιαφέρονται για τη χρήση της άδειας σε συγκεκριμένες χώρες (Ρωσία και Αυστρία) θα παραλάβουν άδειες με εδαφικούς περιορισμούς