Χημικές ουσίες: σαφέστερη ταξινόμηση και σήμανση για καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών από την ΕΕ

Την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ενέκρινε τη θέση της για νέους κανόνες ταξινόμησης, σήμανσης και συσκευασίας χημικών ουσιών και μειγμάτων, μια απόφαση που σαφώς θα επηρεάσει και τον τρόπο αποθήκευσης, διακίνησης, μεταφοράς των χημικών ουσιών και μειγμάτων.

Η έκθεση, η οποία εγκρίθηκε με 63 ψήφους υπέρ, 10 κατά και μία αποχή, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού ((ΕΚ) αριθ. 1272/2008) για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων έχει ως στόχο τον καλύτερο εντοπισμό και την ταξινόμηση των επικίνδυνων χημικών ουσιών, τη βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με τους χημικούς κινδύνους και την αντιμετώπιση των νομικών κενών και των υψηλών επιπέδων μη συμμόρφωσης.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τους νέους κανόνες μορφοποίησης για την κοινοποίηση των κινδύνων που θα κάνουν τις ετικέτες πιο ευανάγνωστες χάρη στις νέες απαιτήσεις για ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς και χρώμα και υπογραμμίζουν ότι όλοι οι σχετικοί παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τις πωλούν στο διαδίκτυο, πρέπει να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες. Η σαφής πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με την επικινδυνότητα διαφόρων οικιακών χημικών ουσιών, όπως διάφορα προϊόντα καθαρισμού, θα τους επιτρέψει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι όταν πραγματοποιούν αγορές τέτοιων προϊόντων.

Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στις δημόσιες αρχές σχετικά με την ταξινόμηση και σήμανση θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Επιπλέον, βελτίωσαν τις διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους όσους έχουν τεκμηριωμένη ανησυχία. Τέλος, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν επίσης ότι οι δοκιμές σε ζώα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά το συντομότερο δυνατό.

Ταξινόμηση χημικών ουσιών

Μετά από έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νέες τάξεις κινδύνου για χημικές ουσίες και κριτήρια ταξινόμησης ουσιών και μειγμάτων τέθηκαν σε ισχύ στις 20 Απριλίου 2023. Οι ευρωβουλευτές λένε ότι έως την 1η Ιανουαρίου 2026, η Επιτροπή πρέπει να ταξινομήσει τις ουσίες σύμφωνα με τις νέες τάξεις κινδύνου, εάν έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υποψηφίων την 1η Ιανουαρίου 2025. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης την εισαγωγή κριτηρίων κινδύνου για ανοσοτοξικότητα και νευροτοξικότητα έως τον Δεκέμβριο του 2025.