Τι ισχύει για τις εμπορικές σχέσεις με την Μ. Βρετανία μετά το BREXIT;

 

Καμία εμφανής αλλαγή δεν πρόκειται να υπάρξει έως τα τέλη του 2020 στις εμπορικές συναλλαγές με την Μ. Βρετανία. Πάρα ταύτα όσες ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή έχουν εμπορικές συναλλαγές με αυτό οφείλουν να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

  • Τα προϊόντα τα οποία εισάγονταν ελεύθερα μετά το Brexit υπάγονται στη διαδικασία του τελωνείου
  • Οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να απαιτούν εγγυήσεις για δυνητικές ή υφιστάμενες τελωνειακές οφειλές. Θα εφαρμόζονται δασμοί, χωρίς προτιμήσεις, για εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης ενδέχεται να ισχύουν απαγορεύσεις ή περιορισμοί για ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο και να απαιτούνται άδειες εισαγωγής ή εξαγωγής
  • Οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαλλάσσονται από ΦΠΑ. Θα αλλάξουν οι κανόνες για τη δήλωση και καταβολή του ΦΠΑ. Για τη διακίνηση εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτείται διασάφηση εξαγωγής. Αναφορικά με τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και διακινούνται προς το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να χρειάζονται ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD)
  • Εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν την υποβολή δεδομένων για ασφάλεια και προστασία για εισερχόμενα στην Ε.Ε. εμπορεύματα (Συνοπτική διασάφηση εισόδου-ENS). Για τα εισερχόμενα σε λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου εμπορεύματα προκειμένου να μην καθυστερούν φορτία, ίσως χρειάζεται ειδική εκ των προτέρων γνωστοποίηση του φορτίου από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου