«Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς» από την TÜV AUSTRIA Academy 

Η TÜV AUSTRIA Academy διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς», μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 10-12 Φεβρουαρίου 2021, από τις 09:00 έως τις 16:00.

Ο Ν.4412/2016 με τις συνεχείς τροποποιήσεις του, αποτελούν πρόκληση για την εκμάθηση και την εμβάθυνση του πώς συντάσσονται οι τεχνικές μελέτες έργων, τα τεύχη δημοπράτησης του, πώς παρακολουθούνται τα έργα και πώς ολοκληρώνεται ένα δημόσιο έργο. Η διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών είναι άμεσα συνυφασμένη με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, είτε ως στέλεχος Αναθέτουσας Αρχής είτε ως Οικονομικός Φορέας.

 

Σκοπός – Οφέλη

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη Αναθετουσών Αρχών, μελετητών και επιβλεπόντων, καθώς επίσης και τα αρμόδια στελέχη των Οικονομικών Φορέων, αλλά και τους ιδιώτες Μηχανικούς και Οικονομολόγους αναφορικά με:

  • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών σύνταξης τευχών τεχνικών μελετών έργων
  • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών σύνταξης τευχών δημοπράτησης έργων
  • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών τροποποιήσεων των μελετών και των συμβατικών τευχών.
  • Τις διαδικασίες τροποποιήσεων μέσω ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (Α.Π.Ε)
  • Την κατανόηση εννοιών, επί έλασσον εργασιών, επί πλέον εργασιών, ποσοστό αναθεώρησης, ποσοστό Εργολαβικού οφέλους και ποσοστό απρόβλεπτης δαπάνης
  • Το πότε απαιτείται η συνδρομή του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
  • Την κατανόηση του τρόπου της παρακολούθησης και της επίβλεψης ενός δημοσίου έργου και ο σωστός έλεγχος των εντολών πληρωμών και των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών
  • Την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ επιβλεπόντων μηχανικών και αναδόχων έργων και τη σωστή εκτέλεση τους

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ