Σεμινάρια για Πιστοποίηση Στελέχους «Αποθήκευσης & Διανομής» από την TUV Hellas και την OPTILOG Advisory Services

 

Η OPTILOG Advisory Services σε συνεργασία με την TUV Hellas κάνει πράξη το αίτημα της αγοράς για εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών αποθήκευσης και διανομής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ξεκινά η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πιστοποίησης για στελέχη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας πραγματοποιώντας δύο σεμινάρια σε Αθήνα  (21-22 Οκτωβρίου 2019)  και Θεσσαλονίκη (4-5 Νοεμβρίου 2019) και ώρες διεξαγωγής από τις 09:00 έως τις 17:00).

 Ταυτότητα του προγράμματος πιστοποίησης

Το πρόγραμμα που οδηγεί σε Πιστοποίηση Στελέχους «Αποθήκευσης και Διανομής» καλύπτει εξειδικευμένη θεματολογία που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων καθώς και στον σχεδιασμό και εκτέλεση μεταφορικού έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα χωροταξικής και λειτουργικής οργάνωσης αποθηκευτικών χώρων, κοστολόγησης διαδικασιών logistics, δεικτών απόδοσης, θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και πληροφοριακών συστημάτων για αποθηκευτικούς χώρους και στόλους οχημάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει θεωρητικό και πρακτικό σκέλος, εστιάζοντας σε πραγματικά παραδείγματα, ασκήσεις, οπτικοακουστικό υλικό και μελέτες περίπτωσης. Παράλληλα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι μελλοντικές τάσεις στον τομέα της εφοδιαστικής στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα
 • Κατανοούν τη σημασία και τον ρόλο των αποθηκευτικών χώρων και του μεταφορικού έργου στο συνολικό κύκλωμα εφοδιασμού
 • Επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να σχεδιάζουν και να οργανώνουν αποθηκευτικούς χώρους λαμβάνοντας υπόψη κανόνες ασφάλειας, λειτουργικότητας και υγιεινής, και μοντέλα πρόβλεψης
 • Κοστολογούν βασικές δραστηριότητες logistics με τη μέθοδο Activity-based costing
 • Επιλέγουν και εφαρμόζουν τεχνικές προγραμματισμού και δρομολόγησης του στόλου μεταφοράς και διανομής (city logistics)
 • Εφαρμόζουν εργαλεία και τεχνικές για τη βελτιστοποίηση του κυκλώματος logistics (αποθήκευση και μεταφορά) μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού
 • Κατανοούν την πράσινη εφοδιαστική και το ανθρακικό αποτύπωμα στις εμπορευματικές μεταφορές
 • Κατανοούν και αξιολογούν πληροφοριακά συστήματα και αναδυόμενες τεχνολογίες (logistics0) για τον αυτοματοποίηση των διαδικασιών logistics
 • Γνωρίζουν βέλτιστες πρακτικές και μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας αποθηκευτικών χώρων και στόλου οχημάτων

Περιεχόμενα:

 • Υφιστάμενη κατάσταση και μελλοντικές τάσεις του τομέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα
 • Χωροταξική και λειτουργική οργάνωση αποθηκευτικών χώρων
 • Κοστολόγηση διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς/διανομής με χρήση της μεθόδου Activity-based costing Ασφάλεια και υγιεινή σε αποθηκευτικούς χώρους
 • Εμπορευματικές μεταφορές και αειφορία (ανθρακικό αποτύπωμα)
 • Ασφάλεια στις μεταφορές (προσδέσεις / έλεγχος οχήματος / έλεγχος φορτίου)
 • Προετοιμασία και οργάνωση δρομολογίου
 • Δρομολόγηση στόλου οχημάτων & εκτέλεση δρομολογίων
 • City logistics, ΑΚΕΕ και συνέργειες στις εμπορευματικές διανομές
 • Δείκτες απόδοσης (KPIs) στην αποθήκευση και στην μεταφορά
 • Πληροφοριακά συστήματα αποθηκευτικών χώρων και μεταφορών
 • Τεχνολογίες Logistics0

Απευθύνεται σε:

Αφορά στα κάτωθι στελέχη/εργαζόμενους (ενδεικτικά):

 • Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στέλεχος Logistics
 • Υπεύθυνος προμηθειών
 • Υπεύθυνος αποθηκευτικών χώρων
 • Υπεύθυνος δρομολογίων και στόλου οχημάτω
 • Υπεύθυνος διοικητικής μέριμνας / επιμελητείας
 • Υπεύθυνος γραφείου κίνησης
 • Εργοδηγός σε χώρους παροχής υπηρεσιών logistics

Οφέλη για τον συμμετέχοντα: Απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων καθώς και στο σχεδιασμό και εκτέλεση μεταφορικού έργου. Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) με βάση τις αρχές του ΕΝ ISO / IEC 17024.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Αθήνα: 21-22 Οκτωβρίου (κωδ. 94579)

Θεσσαλονίκη: 04-05 Νοεμβρίου (κωδ. 94579-Β)

 

Εισηγητές: Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Αναστάσιος Γιαλός

Κόστος: 520 € για τη συμμετοχή στο σεμινάριο και στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Στο κόστος περιλαμβάνεται: Πιστοποιητικό TÜV HELLAS (TÜV NORD), coffee breaks, ελαφρύ γεύμα.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε συνεργασία με την

OPTILOG Advisory Services

Αναλυτικές Πληροφορίες: κα Σοφία Γεωργαλή, τηλ. 215-2157470, sgeorgali@tuv-nord.com

Αποστολή Αιτήσεων Συμμετοχής: training@tuvhellas.gr