«Πράσινο» φως για τα master plans λιμένων δίνει το νέο ν/σ του ΥΠΕΝ

Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση και αξιοποίηση λιμένων της χώρας που έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις», το οποίο θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2023.

Τι ορίζει το άρθρο 11

Άρθρο 11 Ρυθμίσεις για τη διαχείριση και αξιοποίηση λιμένων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου δέκατου ένατου ν. 2932/2001.

Στην εξουσιοδότηση της παρ. 9 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), στο τέλος της περ. α) προστίθεται εδάφιο, η περ. ε) αντικαθίσταται, προστίθενται περ. στ), ζ) και η), και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. α) Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ., εγκρίνονται τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan) των λιμένων της χώρας που έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας. Με τα σχέδια αυτά καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης λιμένα, οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις και τα γενικά χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων έργων που εξυπηρετούν την εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική, βιομηχανική και αλιευτική κίνηση, καθώς και την επισκευή και τον δεξαμενισμό πλοίων, η κυκλοφοριακή οργάνωση και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα γίνεται και η περιβαλλοντική έγκριση των πιο πάνω σχεδίων, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης κατά τις οικείες διατάξεις, με εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υποβολή στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαβούλευση με το κοινό και τις αρμόδιες αρχές, αξιολόγηση της μελέτης και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, καθώς και έκδοση εισήγησης, οι όροι της οποίας ενσωματώνονται στο διάταγμα. Εφόσον στη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη του λιμένα υπάρχουν μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή άλλα πολιτιστικά στοιχεία και σύνολα, τα προεδρικά διατάγματα του πρώτου εδαφίου προτείνονται και από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan) και οι λιμένες του πρώτου εδαφίου συνέχονται με σιδηροδρομικές και εθνικές οδικές υποδομές, τα προεδρικά διατάγματα της παρούσας προτείνονται και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

β) Η διαδικασία της περ. α’ εφαρμόζεται και για κάθε αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και των Μελετών Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan) των λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας. Κατ’ εξαίρεση, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ., μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στα Αναπτυξιακά Προγράμματα και τις Μελέτες Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan) των πιο πάνω λιμένων. Για τις τροποποιήσεις αυτές δεν απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, εφόσον κατά τον διενεργούμενο περιβαλλοντικό προέλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

γ) Η έγκριση Π.Ε.Α.Λ. για λιμένες που έχουν χαρακτηρισθεί ως μείζονος ενδιαφέροντος γίνεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ. Με τις ίδιες αποφάσεις γίνεται και η περιβαλλοντική έγκριση των πιο πάνω προγραμμάτων, κατόπιν τήρησης των σχετικών διατάξεων περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, όπου αυτό απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις. Για την έγκριση Π.Ε.Α.Λ. σε υφιστάμενο λιμένα ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν απαιτείται ή όχι η τήρηση πλήρους διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.

δ) Στους λοιπούς λιμένες τοπικής σημασίας, ο καθορισμός των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και, ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ..

ε) Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. για την έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan) ή Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ), οι οποίες εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4081/2012 (Α΄ 184), επέχουν θέση γνώμης για τη μετέπειτα έγκριση αυτών με προεδρικό διάταγμα ή κοινή απόφαση, αντίστοιχα, εκτός αν στο μεταξύ υποβληθεί νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan) ή ΠΕΑΛ προς έλεγχο ή ζητηθεί η επικαιροποίηση του ισχύοντος. Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. για την έγκριση χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης σε λιμένες τοπικής σημασίας, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4081/2012, επέχουν θέση γνώμης για τη μετέπειτα έγκριση αυτών με κοινή απόφαση, εκτός αν στο μεταξύ υποβληθεί νέα μελέτη χωροταξικής οργάνωσης ή ζητηθεί η επικαιροποίηση των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης.

στ) Με τα προεδρικά διατάγματα της περ. α) μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και άλλα σχέδια χρήσεων γης, κατά το μέρος που αφορούν χερσαίες ζώνες λιμένων, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ζωνών αυτών, στο πλαίσιο του οικείου Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα. Αν διαπιστώνεται αλληλοεπικάλυψη ορίων μεταξύ χερσαίων ζωνών λιμένων και περιοχών που εμπίπτουν σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεως, ρυμοτομικά σχέδια ή τοπικά ρυμοτομικά σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α΄133), με τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να τροποποιούνται τα σχέδια αυτά ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου δήμου και τήρηση της διαδικασίας δημοσιότητας του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. της 14.7.1999, Δ’580), όπου αυτή απαιτείται. Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δημοσιότητας δεν απαιτείται εφόσον η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης λιμένα έχει γίνει μετά την έγκριση των πιο πάνω σχεδίων. Αν κατά την τροποποίηση των ανωτέρω σχεδίων ρυμοτομείται νομίμως υφιστάμενο κτίριο, τότε απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του δήμου.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τροποποίησης σχεδίων, για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της περ. α), και της γνώμης της Ε.Σ.Α.Λ. επί του προεδρικού διατάγματος, προηγείται γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Στην Ε.Σ.Α.Λ. για τις ανωτέρω τροποποιήσεις εισηγείται ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας που εκπροσωπεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην επιτροπή αυτή ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Εάν λόγω της τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων ή τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων ανακύπτουν υποχρεώσεις σε βάρος του οικείου δήμου ένεκα ρυμοτομίας, αυτές βαρύνουν τον αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα. Ο σχετικός μηχανισμός αποζημίωσης εξειδικεύεται στο διάταγμα της περ. α). Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται σύνταξη πράξης εφαρμογής, το δε διάταγμα επέχει θέση πράξης εφαρμογής για τις νόμιμες συνέπειες και μεταγράφεται.

ζ) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να εγκρίνεται ειδικός οικοδομικός κανονισμός για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών και τη διαμόρφωση ακάλυπτων χώρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι χρήσεις και λειτουργίες που αναπτύσσονται εντός της ζώνης αυτής, σύμφωνα με τον προορισμό τους. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον ανωτέρω ειδικό οικοδομικό κανονισμό, εφαρμόζεται ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ, ν. 4067/2012, Α’ 79). Έως την έγκριση του ειδικού οικοδομικού κανονισμού, με τα προεδρικά διατάγματα της περ. α) μπορεί να εγκρίνονται παρεκκλίσεις από τον ΝΟΚ σε ό,τι αφορά στο ύψος και στον συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης αποθηκών, εγκαταστάσεων εφοδιαστικής και άλλων ειδικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και τις αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων και εγκαταστάσεων.

η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να εγκρίνονται προδιαγραφές για την εκπόνηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης Λιμένων.