Μεγάλη άνοδος στα έσοδα της SARMED το 2022

Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών σημείωσε η SARMED, το 2022, ενώ η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι το 2023 θα είναι η τρίτη χρονιά ραγδαίας ανάπτυξής της όσον αφορά στην ένταξη νέων αποθηκευτικών χώρων και εκτιμά ότι είναι επιτεύξιμη η αύξηση του κύκλου εργασιών της με ρυθμό τουλάχιστον 15%.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την περσινή χρήση, ο καθαρός κύκλος εργασιών εκ παροχής υπηρεσιών ανήλθε σε  38.274.177,95 ευρώ έναντι 24.894.322,07 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 53,75%. Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 35.440.100,10 ευρώ έναντι 22.651.392,97 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 56,46%. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 6.401.812,65 ευρώ έναντι 6.804.254,59 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 5,91%. Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε 802.355,69 ευρώ έναντι  1.979.153,85 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 59,46%. Τέλος, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 2.048.536,64 ευρώ έναντι 1.279.395,69 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 60,12%.

Η εταιρεία, σημείωσε ζημιές προ φόρων 4.991.217,10 ευρώ έναντι ζημιών 3.869.790,63 ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 28,98% Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε 3.216.643,22 ευρώ έναντι 2.350.243,22 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 36,86%.

Σημαντικά γεγονότα της SARMED το έτος 2022

Οι προτεραιότητες που τέθηκαν από τη Διοίκηση, το 2022, για προσήλωση στο επενδυτικό πλάνο επέκτασης εγκαταστάσεων, τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών, αποτέλεσαν τον οδηγό για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και την εξέλιξη της εταιρείας.

Σύμφωνα με την SARMED, για το 2022, οι πιο σημαντικές ενέργειες αναπτυξιακού και οργανωτικού χαρακτήρα είναι:

 • Η επέκταση αποθηκευτικών χώρων ξηρού φορτίου κατά 17.000 τ.μ. σε νέες μισθωμένες εγκαταστάσεις στις περιοχές του Βόλου και Ασπροπύργου
 • Η επέκταση των ψυκτικών θαλάμων της εταιρείας κατά 10.000 τ.μ. σε νέα μισθωμένη αποθήκη στην θέση Μαγούλα ή Μελίσσια στον Ασπρόπυργο
 • Η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 της επένδυσης για την προμήθεια εξοπλισμού για τους νέους υπό παραλαβή το 2022 αποθηκευτικούς χώρους ξηρού και ψυχόμενου
 • Η συμφωνία τραπεζικής χρηματοδότησης του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας για την επέκταση των αποθηκευτικών χώρων ξηρού και ψυχόμενου το 2022. Η σύμβαση χρηματοδότησης ήταν μεταξύ των πρώτων στην Ελλάδα με κριτήρια ESG
 • Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2 εκατ. ευρώ
 • Ο εμπλουτισμός του πελατολογίου με 41 νέες συνεργασίες εντός του έτους και την κατάκτηση υψηλότερων μεριδίων αγοράς σε κάθε δραστηριότητα, όπως είναι τα τρόφιμα/ποτά, οι λευκές και μαύρες συσκευές, supermarkets, βιομηχανία, e- commerce, κ.ά.
 • Ο εξορθολογισμός του υπάρχοντος πελατολογίου και επαναδιαπραγμάτευση συμβολαίων με γνώμονα το εξατομικευμένο περιθώριο κέρδους. Το 2022 η Εταιρεία προχώρησε στην ανανέωση συμβολαίων με 50 υφιστάμενους πελάτες της, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών της. Σημαντικό μέρος των διαπραγματεύσεων αυτών αφορούσε μηχανισμούς ρητρών ενέργειας, καυσίμων και πληθωρισμού ως εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου
 • Η υλοποίηση νέων API’s για τη διασύνδεση των πελατών της εταιρείας, επιτυγχάνοντας έτσι αυτοματοποίηση στην πληροφόρηση του πελάτη και ελαχιστοποίηση των λαθών με απώτερο σκοπό την άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών
 • Η προμήθεια νέας εφαρμογής για την ταχύτερη εισαγωγή και τον ορθότερο έλεγχο των επιστροφών των πελατών της
 • Η εγκατάσταση νέων συστημάτων φυσικής ασφαλείας για την προστασία ανθρώπων και αγαθών, τόσο εσωτερικά, όσο και στην περίμετρο συγκεκριμένων εγκαταστάσεών της
 • Η υλοποίηση νέων διαδικασιών και τη βελτίωση παλαιότερων καθώς και την προετοιμασία της εταιρείας για την κάλυψη των απαιτήσεων του νέου κλιματικού νόμου ως προς την αναφορά των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
 • Η ενίσχυση της οργανωτικής δομής με νέους ρόλους με στόχο την ακόμα αποδοτικότερη λειτουργία των επιμέρους Διευθύνσεων και συνολικά της Εταιρείας, αλλά και των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει
 • Η ολοκλήρωση εκπαιδευτικού πλάνου για την ενίσχυση δεξιοτήτων και ικανοτήτων όλων των εργαζομένων της Εταιρείας και κυρίως για την ενίσχυση και εμπέδωση της κουλτούρας ασφάλειας μέσω ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης για τις θέσεις οι οποίες χειρίζονται μηχανήματα και αντίστοιχο εξοπλισμό
 • Η αύξηση κατά 22% του αριθμού των εργαζομένων και την ομαλή ένταξη αυτών
 • Η ένταξη νέων διαδικασιών παρακολούθησης & αξιολόγησης των συνεργασιών σε επίπεδο παροχής ανθρώπινου δυναμικού
 • Η ένταξη Πολιτικής κατά της Βίας και Παρενόχλησης και την ενημέρωση όλων των εργαζομένων σχετικά με την νέα πολιτική
 • Η υλοποίηση τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ανά εργαζόμενο και περίπου τριακοσίων ωρών εκπαίδευσης
Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της SARMED για το 2023

Το 2023 θα είναι η τρίτη χρονιά ραγδαίας ανάπτυξης της Εταιρείας όσον αφορά στην ένταξη νέων αποθηκευτικών χώρων, οι οποίοι υπολογίζονται σε 10.000 τ.μ. Με την ένταξη και αυτών των αποθηκευτικών χώρων η Εταιρεία θα έχει ολοκληρώσει περίπου το 90% του 5ετούς πλάνου επέκτασης που στόχο είχε σχεδόν τον διπλασιασμό της χωρητικότητας και το υπερδιπλασιασμό του κύκλου εργασιών της, αποκλειστικά μέσω οργανικής ανάπτυξης.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών το 2023 με ρυθμό τουλάχιστον 15% είναι επί της ουσίας επιτεύξιμη βάσει του υφιστάμενου πελατολογίου και των προσδοκιών για υψηλότερα επίπεδα αποθεματοποίησης. Ο βαθμός κάλυψης της χωρητικότητας των νέων αποθηκών που εντάχθηκαν το 2022 αλλά και αυτών που θα ενταχθούν το 2023, αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα μεγιστοποίησης των αποδόσεων. Σε αυτό θα έχει σημαντικό ρόλο και η πορεία της χώρας στο θέμα του τουρισμού, ο οποίος αναμένεται αντίστοιχος ή και σχετικά αυξημένος σε σχέση με το 2022 ενώ άλλοι παράγοντες όπως οι βουλευτικές και δημοτικές/περιφερειακές εκλογές αναμένεται να αποτελέσουν παράγοντα επιρροής.

Οι συνθήκες υψηλού πληθωρισμού και επιτοκίων, υψηλού κόστους ενέργειας και γενικότερα αστάθειας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν τις αποδόσεις και να συντηρούν ένα ρευστό περιβάλλον για επενδύσεις και αύξηση της κατανάλωσης. Ωστόσο, τα αυξημένα αντανακλαστικά της Εταιρείας και η διαχείριση του ρίσκου ανόδου στοιχείων κόστους, οι επενδύσεις σε συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειες μέσω συστημάτων Net Metering, η άριστη ποιότητα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου Πελατών και η διασπορά αυτών σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατάκτηση του επιθυμητού στόχου κύκλου εργασιών και την σταδιακή επιστροφή σε κερδοφορία σε αυτά τα νέα επίπεδα δραστηριότητας.