Δημοσιεύτηκε ΚΥΑ για τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Γ5/145078/2021 Κ.Υ.Α. στο ΦΕΚ 3202/Β/21-07-2021 που αφορά την «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία ΕΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής” (ΑΔΑ: ΨΞΣ0465ΧΘΞ-ΙΤ6).

Με τη δημοσιευθείσα Κ.Υ.Α. εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τα αναθεωρημένα τεχνικά παραρτήματα των ADR 2021 και RID 2021 και καθορίζονται διατάξεις για την εφαρμογή τους στη χώρα μας.

 Δείτε ΕΔΩ την Κ.Υ.Α. για τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων.