H CHEP υλοποιεί στρατηγική αειφορίας με συγκεκριμένους στόχους, για έναν καλύτερο πλανήτη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η CHEP σκιαγραφεί τη στρατηγική της για αειφόρο ανάπτυξη, θέτοντας υψηλούς στόχους αειφορίας για την επόμενη πενταετία. Παράλληλα, προτρέπει και υποστηρίζει τους πελάτες της να πράξουν αντίστοιχα, υλοποιώντας ένα πλαίσιο δράσεων με τον εύγλωττο τίτλο “Better Planet”.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017 – Η CHEP, ο παγκόσμιος ηγέτης παροχής λύσεων κοινής χρήσης εξοπλισμού και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποτελεί τον βασικό πυλώνα διεθνούς δραστηριοποίησης του πολυεθνικού ομίλου Brambles.

Ολόκληρο το μοντέλο λειτουργίας της CHEP διέπεται από τις αρχές της αειφορίας, εστιάζοντας στην οικοδόμηση μακρόπνοης, αειφόρου δραστηριότητας, επωφελούς για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους της, καθώς και τα μικρά ή μεγαλύτερα κοινωνικά σύνολα, εντός των οποίων η εταιρεία δραστηριοποιείται.

Κάνοντας πράξη το μοντέλο της “κυκλικής” οικονομίας

Η CHEP, παρέχοντας κοινόχρηστες λύσεις για επαναχρησιμοποιήσιμες παλέτες και λοιπό εξοπλισμό εφοδιαστικής αλυσίδας, αποτελεί ενεργό μέλος της ευρύτερης “κυκλικής ” οικονομίας.

Οι πελάτες χρησιμοποιούν ξανά και ξανά τις πλατφόρμες της για τη μεταφορά αγαθών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στη συνέχεια, ο εξοπλισμός αυτός είτε επιστρέφεται είτε μεταφέρεται σε άλλον πελάτη για εκ νέου χρήση. Αυτό το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο της CHEP -γνωστό και ως “pooling”- ωφελεί πολλαπλά τους πελάτες, γιατί εξαλείφει το χρηματοοικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και τους κινδύνους από την αγορά και διαχείριση του εξοπλισμού “μονόδρομης” χρήσης όπως οι λευκές παλέτες.

Διαρκής δέσμευση για το περιβάλλον

Έχοντας θέσει ήδη από μια πενταετία νωρίτερα, τους στόχους αειφορίας της για το 2016, η CHEP πέτυχε ως τώρα τα εξής εντυπωσιακά αποτελέσματα:

 • Μείωση κατά 20% των εκπομπών CO2.
 • Προέλευση ξυλείας κατά 97% από πιστοποιημένες πηγές.
 • Επίτευξη μηδενικής απόρριψη ξυλείας σε ΧΥΤΑ, σε ποσοστό 75%, σχεδόν στο σύνολο των χώρων παραγωγής της.
 • Συνεργασία με περισσότερες από 100 τράπεζες τροφίμων, συμβάλλοντας σε δωρεές ειδών αξίας 1,45 εκατομμυρίων δολαρίων, το 2016.
 • Μείωση κατά 15% της συχνότητας τραυματισμών στους χώρους εργασίας.
 • Αύξηση κατά 25% της συμμετοχής σε ημερίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Το 2016, η χρήση των παλετών CHEP (και εν γένει εξοπλισμού του Brambles Group), αποσόβησε την επιβάρυνση των ΧΥΤΑ από 460.000 τόνους αποβλήτων και έσωσε 1,38 εκατομμύρια δέντρα!

Το πλαίσιο δράσεων “Better Planet”

Πρόκειται για ένα πλαίσιο δράσεων που διέπει όλες τις λειτουργίες του Brambles Group και της CHEP, το οποίο στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες διεθνώς.

Υψηλότεροι στόχοι αειφορίας για το 2020

Οι Στόχοι Αειφορίας της CHEP για το 2020 εστιάζουν στις πιο σημαντικές πτυχές των δραστηριοτήτων της και είναι σταθερά ευθυγραμμισμένες τόσο με τις προσδοκίες των πελατών της όσο και με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Τηρώντας τις δεσμεύσεις του πλαισίου δράσεων “Better Planet”, η CHEP μέχρι το 2020 θέτει ως στόχους:

 • Μηδενική αποδάσωση: Αλυσίδα επιτήρησης για προμήθεια ξυλείας πιστοποιημένης προέλευσης σε ποσοστό 100% διεθνώς.
 • Μηδενικές εκπομπές: Μείωση κατά 20% των ισοδυνάμων εκπομπών CO2 ανά μονάδα συγκέντρωσης εξοπλισμού.
 • Μηδενικά απόβλητα: Καμία απόρριψη ξύλου και πλαστικού σε ΧΥΤΑ.

H περιβαλλοντική συνεισφορά της CHEP στην Ελλάδα

Η συνεισφορά του μοντέλου κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης εξοπλισμού που προωθεί η CHEP, έχει απτές θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μετρήσιμες ακόμη και σε τοπικό επίπεδο.

Η καταγραφή των δεδομένων για την Ελλάδα καταδεικνύει ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το μοντέλο λειτουργίας της CHEP, ισοδυναμεί με:

 • Διάσωση 11.394 δένδρων.
 • Αποσόβηση εκπομπής 13.174 τόνων CO2 (ποσότητα εκπομπής CO2 αντίστοιχη με αυτή 360 φορτηγών αν κάνουν το γύρο της γης)!
 • Αποφυγή παραγωγής 1.082 τόνων απορριμμάτων (ποσότητα απορριμμάτων αντίστοιχη με αυτή που παράγει ένα χωριό 2277 κατοίκων σε ετήσια βάση).

Για την CHEP η αειφορία και η περιβαλλοντική συνείδηση, αποτελεί διαρκή δέσμευση που γίνεται πράξη όχι μόνο μέσα από τις δικές της λειτουργικές διαδικασίες. Η εταιρεία προτρέπει και υποστηρίζει τους πελάτες της στην εφαρμογή πρακτικών που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Σε αυτές συγκαταλέγονται η μείωση των αποστάσεων μεταφοράς, η εξάλειψη των δρομολογίων κενών φορτηγών, η συνεργατική  χρήση παλετών κ.α. Μέσα από αυτές τις πρακτικές η CHEP βοηθά τους πελάτες της, σε ολόκληρο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, να εντοπίσουν ευκαιρίες βελτίωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και να μεταφέρουν τα αγαθά τους πιο αποτελεσματικά, με αειφορία και με ασφάλεια.