Υπερκαλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Foodlink

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Foodlink Α.Ε., κατά 3.001.729,50 ευρώ.

Η αύξηση έγινε:

  • Με καταβολή μετρητών
  • Με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και
  • Με την έκδοση 10.005.765 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μία Νέα Μετοχή

Συγκεκριμένα:

  • Η Αύξηση υπερκαλύφθηκε κατά 1,65 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 16.468.961 από τις Νέες Μετοχές
  • Οι εγγραφές από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κάλυψαν με 97,19% την Αύξηση με την καταβολή συνολικού ποσού 2.917.245,90 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 9.724.153 Nέες Μετοχές
  • 281.612 από τις Νέες Μετοχές έμειναν αδιάθετες
  • Το μετοχικό κεφάλαιο της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. θα ανέρχεται πλέον σε 7.004.035,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από αυτούς. Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων επενδυτών και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.