Το Industry 4.0 στην Ελλάδα περνάει μέσα από την ανάπτυξη των βιομηχανικών πάρκων

Άρθρο του κ.Παναγιώτη Σταμπουλίδη, Εντεταλμένος Σύμβουλος, ΤΑΙΠΕΔ, στο μηνιαίο ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ

Στον δημόσιο διάλογο για τα βιομηχανικά πάρκα στην Ελλάδα, συχνά προκύπτει ο προβληματισμός για τον βαθμό αποτελεσματικότητάς τους στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και εντέλει τη συμβολή τους στη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Πρόκειται για εύλογο προβληματισμό, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του παρελθόντος και το άναρχο πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκαν τα βιομηχανικά πάρκα στη χώρα μας.

Μπροστά μας έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην προσπάθεια αυτή για τη μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο και πιο αποδοτικό παραγωγικό μοντέλο, το ΤΑΙΠΕΔ μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) έχει αναλάβει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου τα επιχειρηματικά πάρκα να εισέλθουν σε μια νέα εποχή που θα συνάδει με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του Industry 4.0.

Συνολικά, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διατεθούν 100 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων και τη δημιουργία νέων. Ήδη έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης το πρώτο έργο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ, με βασικό στόχο την ανάπτυξη ψηφιακά έξυπνων και πράσινων βιομηχανικών πάρκων. Το έργο προβλέπει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου των βιομηχανικών πάρκων, με την επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων πάρκων καθώς και την εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.

Η δράση «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» αφορά στην παροχή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των βιομηχανικών πάρκων και των υποδομών τους και διαρθρώνεται σε δύο διακριτά τμήματα Ι & ΙΙ:

Με το Τμήμα Ι παρέχονται πόροι για:

i. Τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων νέας γενιάς.

ii. Την επέκταση ή συμπλήρωση των υποδομών, την επέκταση του πάρκου, τον εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στη στρατηγική της «Βιομηχανίας 4.0» – “Industry 4.0”. Μεταξύ των βασικών στόχων είναι η ανάπτυξη υποδομών δικτύου 5G, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η προώθηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και η ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

iii. Τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα, με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Με το Τμήμα ΙΙ της δράσης, παρέχεται χρηματοδότηση για την κατασκευή υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών των υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) της εγχώριας αγοράς και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και την προώθηση της εξοικονόμησης, με την υλοποίηση έργων αποθήκευσης πράσινης ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, όπως ο ήλιος και ο άνεμος. Οι νέοι υποσταθμοί θα εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων όσο και άλλων χρηστών του ηλεκτρικού δικτύου.

Τα επενδυτικά σχέδια της Δράσης αναμένεται να συμβάλουν σε τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος, όπως επίσης στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της βιομηχανικής βάσης με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Ειδικότερα, βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας με παράλληλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στα πάρκα αυτά. Με τον τρόπο αυτόν, τα νέα βιομηχανικά πάρκα θα εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας Industry 4.0.

Επιπρόσθετα, η δράση αναμένεται να επιδράσει θετικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της δέσμης μέτρων “Fit for 55” για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, θα συμμορφώνεται και με τις βασικές αρχές που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του εθνικού στρατηγικού στόχου για την έγκαιρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θέτουμε στη διάθεση της δημόσιας διοίκησης την πλούσια τεχνογνωσία που διαθέτει το Ταμείο στην προετοιμασία και υλοποίηση σύνθετων έργων, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.