Το Ε.Β.Ε.Π. παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα τελωνειακού ελέγχου «ICS2» πριν την άφιξη εμπορευμάτων στην Ε.Ε.

Το ΕΒΕΠ ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό τελωνειακό Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγής (Import Contol System 2) για τον έλεγχο πριν από την άφιξη εμπορευμάτων σε χώρα της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου (CRMF) το πρόγραμμα θα υποστηρίζεται από ένα σύστημα πληροφοριών μεγάλης κλίμακας και θα είναι ένας από τους κύριους συντελεστές για την καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ε.Ε. για την ενίσχυση της διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων.

Έτσι Θα υποστηρίξει αποτελεσματικούς τελωνειακούς ελέγχους, ενώ θα διευκολύνει την ελεύθερη ροή του νόμιμου εμπορίου πέραν των εξωτερικών συνόρων μέσω βελτιωμένων διαδικασιών τελωνειακής ασφάλειας βάσει δεδομένων, προσαρμοσμένων σε παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα.

Η εφαρμογή του αντιπροσωπεύει ένα βασικό τελωνειακό μέσο της Ε.Ε. για τη διαχείριση των ελέγχων στα σύνορα εισόδου και ασφάλειας, ενώ αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας όσον αφορά την προστασία της εσωτερικής αγοράς της και των καταναλωτών της Ε.Ε.