Στις 2 Ιουλίου η ηλεκτρονική  αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής

Στην τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την  «ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του Επιχειρηματικού Πάρκου στην θέση Σπηλιές του Δήμου Φυλής Αττικής» προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίστηκε η 1η Ιουλίου και ώρα 14:00, ενώ η αποσφράγισή τους από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού θα γίνει στις 2 Ιουλίου 2024  και ώρα 11:00.

Ο διαγωνισμός διενεργείται για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, που είναι ο τελικός δικαιούχος και κύριος του έργου. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μακροχρόνια εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου του Δήμου Φυλής. Η συνολική έκταση που προορίζεται για παραχώρηση είναι περίπου 412.000 τ.μ.

Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα αντιστοιχεί σε 35 έτη κατ’ ελάχιστο. Η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης καθώς και της παράτασης που δύναται να δοθεί θα καθοριστούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα περιληφθούν στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ ωρίμασε και ολοκλήρωσε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την παραχώρηση του ακινήτου στο επενδυτικό σχήμα που θα επιλεγεί.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την προεπιλογή υποψηφίων βάσει κριτηρίων τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και η δεύτερη φάση αφορά την ολοκλήρωση ανταγωνιστικού διαλόγου με τους προεπιλεγέντες υποψηφίους και την υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο θα αποτελέσει ένα σύγχρονο, πράσινο και καινοτόμο εθνικό κέντρο μεταφορών και logistics, που θα υποστηρίζει συνολικά και αποτελεσματικά τις ανάγκες της εθνικής αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, ενώ παράλληλα θα αναβαθμίσει ριζικά την περιοχή της Δυτικής Αττικής, θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά την περίοδο κατασκευής, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας.