Σημαντικές παρατάσεις – ανάσα για Βιομηχανικές Περιοχές / Εφοδιαστική Αλυσίδα στο ν. του Υπουργείου Ανάπτυξης «Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και άλλες διατάξεις»

Ένα σημαντικό πλαίσιο διευκόλυνσης των σχεδόν ολοκληρωμένων επενδύσεων στο πλαίσιο των υφιστάμενων Βιομηχανικών Περιοχών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, δίνει ο νέος νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και άλλες διατάξεις», ενώ εισάγει και νέες δυνατότητες διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και των startups.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την άρση των διοικητικών εμποδίων (μεταξύ άλλων):

  • Διευκολύνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής υφιστάμενων Βιομηχανικών Περιοχών, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης τους
  • Διευκολύνεται η σύζευξη του συστήματος έρευνας και καινοτομίας με το παραγωγικό σύστημα της χώρας
  • Παρατείνονται για δέκα μήνες οι προθεσμίες που έχουν τεθεί προς υλοποίηση στους ν.3982/2011 και 4302/2014 στις επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στις προθεσμίες που τίθενται για ανάπτυξη και ολοκλήρωση υποδομών εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων
  • Παρατείνεται έως 31/12/2021 η προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα:

  • Δημιουργείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα ELEVATE GREECE

για την κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών –Επιχειρήσεων, που «ξεκλειδώνει» τη δυνατότητα για την παροχή στοχευμένων κινήτρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στις νεοφυείς επιχειρήσεις που εντάσσονται σ’ αυτό.

Και:

  • Ενισχύεται η δραστηριότητα των επιχειρήσεων για Έρευνα & Ανάπτυξη μέσω της αύξησης του συντελεστή των φορολογικών κινήτρων του Άρθρου 22 Α του ν.4172/2013 και της επιτάχυνσης της διαδικασίας πιστοποίησης των δαπανών για Ε&Α

-Αύξηση από +30% σε +100% του συντελεστή υπερ-έκπτωσης των δαπανών των επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε & Α) ως ισχυρότερο κίνητρο για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα Ε & Α.

-Μεταρρύθμιση της διαδικασίας πιστοποίησης των δαπανών για Ε&Α με την εισαγωγή μιας νέας, εναλλακτικής, διαδικασίας μέσω ορκωτών ελεγκτών, ενώ τίθεται αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών για την έγκριση του φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών σχεδίων από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.