Σε 3 πυλώνες η πολιτική για τη Βιομηχανία από τον γγ Ν. Παπαθανάση

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον γγ Βιομηχανίας, με τον πρώτο πυλώνα, η κυβέρνηση θα «απλουστεύσει και θα ρυθμίσει με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο τις διαδικασίες αδειοδότησης για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά εναλλακτική αδειοδότηση βάσει προτύπων του νόμου 4262, επιτάχυνση αδειοδότησης των logistics, αδειοδότηση από ιδιωτικούς φορείς και άλλες απλουστεύσεις».

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά σε νέο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αγορά προϊόντων.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «που θα είναι φιλικό προς την επιχειρηματικότητα υποστηρίζοντας την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας».

Ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την κατηγοριοποίηση «σε βαθμό όχλησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων». Θα αναθεωρήσει τις διατάξεις του ν.3325/2005 ως προς «το καθεστώς ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας, επέκτασης και εκσυγχρονισμού για τη βιιομηχανία στην Αττική». Επίσης, θα μεταρρυθμίσει το θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων, καθώς μόνο το 5% των δραστηριοτήτων λειτουργούν εντός των οργανωμένων υποδοχέων.

Η κυβέρνηση, προσέθεσε ο κ. Παπαθανάσης θα «βελτιώσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα τεχνικά επαγγέλματα». Επιπλέον, θα προχωρήσει στη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου για τη Βιομηχανία και τέλος σε ότι αφορά τη Βιομηχανία θα αναβαθμίσει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και Πιστοποίησης.  Σε ότι αφορά τον τομέα του Εμπορίου και του Καταναλωτή, είπε ότι «θα απλουστευθούν οι διαδικασίες συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ το οποίο θα διασυνδεθεί με δημόσια και άλλα μητρώα».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον γγ, άμεσα θα επιταχυνθεί η εφαρμογή του ν. 4601 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και τις μετατροπές επιχειρήσεων.