ΣΕΒ: Θετικές οι παρεμβάσεις για βελτίωση επιχειρηματικού & επενδυτικού περιβάλλοντος

Τις θέσεις και τις επιμέρους παρατηρήσεις του για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που ρυθμίζει ζητήματα κρίσιμα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, κατέθεσε ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης στη Βουλή.

Ειδικότερα, όπως επισημάνει ο ΣΕΒ, το νομοσχέδιο έρχεται σε μια περίοδο που η εμβάθυνση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στις δομές και υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για την ασφάλεια δικαίου και την άρση επενδυτικών αντικινήτρων. Το νομοσχέδιο περιέχει σειρά ρυθμίσεων που είναι στη σωστή κατεύθυνση και υλοποιούν ορισμένες πάγιες θέσεις του ΣΕΒ και των μελών του για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Για τον ΣΕΒ, ενδεικτικά θέματα που αντιμετωπίζονται επί της αρχής θετικά από το νομοσχέδιο είναι τα εξής:

  • Η ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία για το εμπορικό απόρρητο
  • Η απλοποίηση ρυθμίσεων για τα επιχειρηματικά πάρκα
  • Η εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανίας
  • Η εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Η αναμόρφωση κινήτρων του Ν43499/16 σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων
  • Τα επενδυτικά κίνητρα για την εγκατάσταση στην Ελλάδα κέντρων κοινών υπηρεσιών μεγάλων πολυεθνικών ομίλων

Οι παραπάνω ρυθμίσεις, προσθέτει ο ΣΕΒ, λαμβάνουν σε σημαντικό βαθμό υπόψη τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και στελεχών της δημόσιας διοίκησης (π.χ. Γ.Γ .Βιομηχανίας, Γ.Γ. Χωροταξίας, Γ.Γ. Στρατηγικών Επενδύσεων, κ.τλ.) και του ΣΕΒ. Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος του συνόλου της οικονομίας και της κοινωνίας.

Από την άλλη, όπως επισημαίνεται το παρόν νομοσχέδιο παρουσιάζει ορισμένες κρίσιμες ελλείψεις, οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν το συντομότερο και οι οποίες συνοπτικά, αφορούν στα εξής θέματα:

  • Την πραγματική απλοποίηση των δομών και των διαδικασιών διαχείρισης και διάθεσης συγχρηματοδοτούμενων πόρων
  • Τον εξορθολογισμό των επιβαρύνσεων σε επιχειρήσεις εισαγωγής ή/και κατασκευής ηλεκτρονικών τεχνικών μέσων
  • Τη λειτουργία των ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών με κανόνες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων και την διάθεση τους αυστηρά βάσει κανόνων ανταγωνισμού, ισότιμης μεταχείρισης επιχειρήσεων και πλαισίου κρατικών ενισχύσεων
  • Την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης, ένταξης και ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων που δίδονται βάσει του Ν.4399/2016

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το υπόμνημα του ΣΕΒ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ την παρέμβαση του Δρα Γιώργου Ξηρογιάννη, Διευθυντή Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών & Δικτύων του ΣΕΒ στη Βουλή.