Ρυθμίσεις για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών Ελλάδας – Ουκρανίας

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην Ουκρανία στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών περιλαμβάνει σε εγκύκλιο που εξέδωσε η Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022.

Ρυθμίσεις της εγκυκλίου

Α. Από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, επιτρέπεται η εκτέλεση διμερών και transit μεταφορών εμπορευμάτων εντός της χώρας, από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ουκρανία, χωρίς έντυπο άδειας διέλευσης που προβλέπεται στην Συμφωνία Οδικών Μεταφορών Ελλάδας – Ουκρανίας (11 Νοεμβρίου 1996), η οποία κυρώθηκε με το ν.2506/1997 (ΦΕΚ.119/Α/11-6-1997).

Β. Από τις 10 Μαρτίου του 2022, παρατείνεται η ισχύς των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου, τα οποία αποτελούν συνοδευτικά έγγραφα των αδειών ΕΔΥΜ, για μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα των ουκρανικών μεταφορικών επιχειρήσεων, τα οποία έχουν λήξει από την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

Γ. Από τις 25 Μαρτίου του 2022, οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ουκρανία, απαλλάσσονται από την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 3.16 του οδηγού χρήσης των αδειών ΕΔΥΜ, ύστερα από 3 έμφορτα ταξίδια εκτός της χώρας εγκατάστασής τους να επιστρέφουν στην χώρα εγκατάστασης.