Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση αδειών διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών της ΕΔΥΜ

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των 60 πολυμερών αδειών διέλευσης ΕΔΥΜ έτους 2024 στους οδικούς μεταφορείς, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Η χορήγηση των αδειών θα γίνει για τις πρώτες 50 άδειες, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης δικαιούχων που θα καταρτιστεί κατόπιν αξιολόγησης της αποτελεσματικής χρήσης των αδειών, με βάση τις καταχωρίσεις του βιβλίου δρομολογίων έτους 2023. Οι υπόλοιπες 10 άδειες θα διατεθούν σε μεταφορείς που δεν ήταν δικαιούχοι άδειας ΕΔΥΜ για το έτος 2023, εφόσον αποδεικνύουν ότι διενεργούν τριγωνικές μεταφορές.

Η χορήγηση των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2024 θα γίνεται από Πέμπτη 02-11-2023 μέχρι και Παρασκευή 01-12-2023.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

 1. Να είναι μεταφορικές επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών που διενεργούν διεθνείς μεταφορές από/προς χώρες εκτός ΕΕ.
 2. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.
 3. Τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα να πληρούν τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων EURO V ή ανώτερης κατηγορίας κατ’ εφαρμογή της από 24 Ιουνίου 2022 Απόφασης του International Transport Forum (ITF) για τη χρήση των αδειών ΕΔΥΜ.
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 2/11/2023 έως και την Παρασκευή 1/12/2023 στην Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2, Τ.Κ.:10191 Παπάγος, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: dem@yme.gov.gr.

 1. Οι αιτήσεις υπογράφονται από τον ενδιαφερόμενο μεταφορέα και στην περίπτωση των νομικών προσώπων από το πρόσωπο που νομίμως εκπροσωπεί αυτό και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. Γ. Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και τα εξής στοιχεία:
 • Ταχυδρομική διεύθυνση (και ταχυδρομικός κώδικας) της έδρας της επιχείρησης και τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Αριθμός Φ.Δ.Χ. κατηγορίας EURO V ή ανώτερης, οι αριθμοί κυκλοφορίας αυτών καθώς και η κατηγορία εκπομπών καυσαερίων κάθε οχήματος (EURO V κ.λπ.)
 • Η κατηγορία EURO (EURO V κ.λπ.) των οχημάτων για τα οποία θα χρησιμοποιηθεί η άδεια ΕΔΥΜ

Σημειώνεται ότι η κατηγορία EURO που θα δηλωθεί καλύπτει και φορτηγά ανώτερης κατηγορίας (π.χ. άδεια για EURO V μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από φορτηγά EURO VΙ).

 1. Ως ημερομηνία αίτησης θεωρείται η ημερομηνία χορήγησης του αριθμού πρωτοκόλλου για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν στην Υπηρεσία, η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου για όσες αιτήσεις ταχυδρομηθούν, η ημερομηνία αποστολής για αυτές που θα σταλούν με ταχυμεταφορά και η ημερομηνία αποστολής του σχετικού μηνύματος για αυτές που θα αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 2. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, εάν ο αριθμός των εμπρόθεσμων αιτήσεων είναι μικρότερος των εξήντα (50 + 10) διαθέσιμων αδειών ΕΔΥΜ, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου των πρώτων πενήντα (50) και δέκα (10) αδειών ΕΔΥΜ.
 3. Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αδειών ΕΔΥΜ από τους δικαιούχους ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2024. Σε περίπτωση που, μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο αδειών ΕΔΥΜ, αυτό θα διατεθεί με βάση νέες αιτήσεις που θα υποβάλλονται κατά σειρά προτεραιότητας.
 4. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται πριν από τις 2/11/2023.
 5. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από τα πλήρη δικαιολογητικά, τότε οι μεταφορείς, αιτούντες άδεια ΕΔΥΜ, οφείλουν να τα προσκομίσουν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισής τους, η άδεια δίνεται στον επόμενο στην κατάταξη δικαιούχο μεταφορέα.
 6. Η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητά από τους αιτούντες πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις αφορούν μία άδεια ΕΔΥΜ ανά μεταφορική επιχείρηση.

Ειδικά για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή των Ιδιότυπων Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ): Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η μεταβατική περίοδος λειτουργίας για τις μεταφορικές επιχειρήσεις με μορφή Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας (ΙΜΕ) λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2024 (άρθρο 2 παρ. 7 περ. γ’ ν. 3887/2010, ΦΕΚ Α’ 174), η άδεια ΕΔΥΜ έτους 2024 χορηγείται σε μεταφορική επιχείρηση που κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης είχε τη μορφή ΙΜΕ, μόνον εφ’ όσον κατά τον χρόνο χορήγησης της άδειας, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Πρόσκληση, η επιχείρηση έχει μεταβάλει τη νομική της μορφή, συνεχίζει τη λειτουργία της και διαθέτει τα φορτηγά δημοσίας χρήσης που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Αιτήσεις για χορήγηση άδειας ΕΔΥΜ έτους 2024 από ΙΜΕ γίνονται δεκτές εφ’ όσον συνοδεύονται, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών της παρούσας, από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, με την οποία δηλώνει ότι:

(α) Οι εταίροι της ΙΜΕ έχουν ενημερωθεί ότι η χορήγηση της άδειας ΕΔΥΜ έτους 2024 είναι δυνατή μόνον εφ’ όσον κατά τον χρόνο χορήγησης της άδειας η επιχείρηση έχει μεταβάλλει τη νομική της μορφή και διαθέτει τα φορτηγά δημοσίας χρήσης που ήταν ενταγμένα στην ΙΜΕ κατ’ εκμετάλλευση κατά την υποβολή της αίτησης.

(β) Για τη χορήγηση της άδειας θα κατατεθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (βα) Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του κανονισμού 1071/2009 που έχει εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης με τη νέα νομική μορφή και (ββ) Άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών δημοσίας χρήσης της επιχείρησης.

Η χορήγηση των αδειών ΕΔΥΜ έτους 2024 σε επιχειρήσεις που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είχαν τη νομική μορφή της ΙΜΕ γίνεται έως και 16 Φεβρουαρίου 2024 με την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας στο όνομα της νέας μεταφορικής επιχείρησης.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων της μεταφορικής επιχείρησης.
 2. Φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών της άδειας κυκλοφορίας του/των αυτοκινήτων.
 3. Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύονται οι προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων που πληρούν τα ΦΔΧ, όπως φωτοαντίγραφο του COP (Conformity of Production) του Κανονισμού (ΕΚ) 3298/94, πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος κ.λπ.
 4. Έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας από το οποίο προκύπτουν ο αριθμός των ΦΔΧ αυτοκινήτων που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση και οι αριθμοί κυκλοφορίας των ΦΔΧ αυτών. Το έγγραφο αυτό μπορεί να είναι φωτοαντίγραφο της τελευταίας εγκριτικής απόφασης λειτουργίας της επιχείρησης (για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει διατάξεων πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/10) ή βεβαίωση λειτουργίας σύμφωνα με την εγκύκλιο Β1/53534/5213/19 Νοεμβρίου 2010 (ΑΔΑ 4Ι0Β1-Σ) (για τις μεταφορικές επιχειρήσεις του νόμου 3887/10), στην οποία αναφέρονται όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα που ανήκουν ή είναι ενταγμένα σε αυτή ή εκτύπωση από το Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) της εικόνας των κατεχόμενων ΦΔΧ από τη μεταφορική επιχείρηση.
 5. Φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του/των νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων του νομικού προσώπου.
 6. Φύλλα του βιβλίου δρομολογίων ΕΔΥΜ έτους 2023 ή τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εκτέλεση των μεταφορών της περίπτωσης Β.
Δ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: Υποψήφιοι που έλαβαν άδεια ΕΔΥΜ για το έτος 2023

Για την αξιολόγηση των πρώτων πενήντα (50) αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη: Η αποτελεσματικότητα στην χρήση της άδειας ΕΔΥΜ κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον αριθμό των διενεργηθέντων ταξιδίων, όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις του βιβλίου δρομολογίων, εάν αυτές είναι περισσότερες των είκοσι (20). Δικαιούχοι άδειας ΕΔΥΜ είναι και υποψήφιοι που έχουν εκτελέσει μέχρι 20 ταξίδια, εφόσον μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τριγωνικές μεταφορές.

Μεταφορείς που έλαβαν άδεια ΕΔΥΜ έτους 2023 σύμφωνα με την περ. Β της Παρ. Δ και δεν εκτέλεσαν τριγωνικές μεταφορές δεν μπορούν να λάβουν άδεια ΕΔΥΜ έτους 2024.

Στην περίπτωση που υπάρξουν υποψήφιοι με την ίδια σειρά κατάταξης, οι αιτήσεις αυτές θα αξιολογηθούν με κριτήριο τον αριθμό των οχημάτων κατηγορίας EURO V και ανώτερης, και σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, με κριτήριο τον αριθμό των οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ανώτερης της EURO V κατηγορίας.

Δρομολόγια μεταξύ Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση εφόσον η μεταφορά δεν σχετίζεται με τρίτη χώρα. Αν οι αιτήσεις δεν καλύπτουν τις διαθέσιμες πενήντα (50) άδειες, τότε αυτές θα διατεθούν σε δικαιούχους της Β περίπτωσης της Ανακοίνωσης.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: Υποψήφιοι που δεν έχουν λάβει άδεια ΕΔΥΜ κατά το προηγούμενο έτος και διενεργούν τριγωνικές μεταφορές από/προς τρίτες χώρες

Για την αξιολόγηση των επόμενων δέκα (10 ) αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία, με βάση δηλώσεις των υποψηφίων οι οποίες θα αναφέρονται στην αίτησή τους και με την εξής σειρά προτίμησης:

 1. Αιτούντες, οι οποίοι εκτελούν τριγωνικές μεταφορές που δεν είναι δυνατόν να διενεργηθούν με άλλο έντυπο άδειας (π.χ. δεν προβλέπεται η ανταλλαγή τριγωνικών αδειών διέλευσης από τις διμερείς Συμφωνίες).
 2. Αιτούντες που εκτελούν τριγωνικές μεταφορές από/προς τρίτες χώρες.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση αποδεικτικά έγγραφα διενέργειας τριγωνικών μεταφορών, όπως φωτοτυπίες CMR, TIR και με κριτήριο τον αριθμό των τριγωνικών μεταφορών ανά έτος. Επίσης, θα γίνονται δεκτά έγγραφα ανάθεσης μεταφορών μόνο για τριγωνικές μεταφορές που δεν είναι δυνατές με άλλο έντυπο άδειας και για τις οποίες δεν υπάρχουν άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Αν ο αιτών, στον οποίο θα χορηγηθεί άδεια με βάση τα έγγραφα αυτά, δεν εκτελέσει τις εν λόγω μεταφορές (τριγωνικές), ο υποψήφιος αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κατανομή των αδειών, για τα έτη 2025 και 2026.

Αν οι αιτήσεις δεν καλύπτουν τις διαθέσιμες δέκα (10) άδειες, τότε αυτές θα διατεθούν σε δικαιούχους της Α περίπτωσης.

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η Αυστρία από 1.1.2021 δέχεται στο έδαφός της μόνο οχήματα κατηγορίας EURO VI. Επομένως, στην Αυστρία είναι έγκυρες μόνο οι άδειες ΕΔΥΜ από 1 έως 16 οι οποίες, επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται από οχήματα κατηγορίας EURO VI. Για τις άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 και αναφορικά με τη χρήση τους στο έδαφος της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας, ισχύουν εδαφικοί περιορισμοί.

Ειδικότερα:
 • Για την Ρωσία: Οι άδειες ΕΔΥΜ με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ούτε για διέλευση από την Ρωσία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για διενέργεια μεταφοράς από/προς την Ρωσία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας – Ρωσίας και η διέλευση τράνζιτ από την Ρωσία καλύπτονται από την ανταλλασσόμενη ποσόστωση βάσει της Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών Ελλάδας – Ρωσίας
 • Για την Αυστρία: Ομοίως, οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Αυστρία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από/προς Αυστρία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας – Αυστρίας και η διέλευση τράνζιτ από την Αυστρία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας
 • Για την Ιταλία: Οι άδειες με αύξοντα αριθμό 59 και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Ιταλία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από/προς Ιταλία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας – Ιταλίας και η διέλευση τράνζιτ από την Ιταλία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας

Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου του πολύ περιορισμένου αριθμού έγκυρων για Ρωσία και Αυστρία αδειών ΕΔΥΜ, οι μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία για όλα τα είδη μεταφορών και στην Αυστρία, εκτελώντας τριγωνικές μεταφορές με οχήματα EURO VI, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην αίτησή τους, έτσι ώστε να γίνει βέλτιστη διάθεση των σχετικών αδειών.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις πρώτες δεκαέξι θέσεις του πίνακα κατάταξης έλαβαν και κατά το προηγούμενο έτος (2023) άδεια ΕΔΥΜ χωρίς περιορισμό, αλλά από το βιβλίο διαδρομών του 2023 δεν προκύπτει αντίστοιχη μεταφορική δραστηριότητα, δηλαδή διενέργεια οποιουδήποτε είδους μεταφοράς από/προς Ρωσία ή διενέργεια τριγωνικών μεταφορών από/προς Αυστρία, τότε οι υποψήφιοι αυτοί θα τίθενται εκτός των δεκαέξι πρώτων θέσεων της κατάταξης, δηλαδή θα καταλάβουν μία από τις επόμενες θέσεις δεκαεπτά, δεκαοκτώ κ.ο.κ. Η θέση τους στην πρώτη 16άδα θα παραχωρείται σε μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω χώρες, εφ’ όσον αυτοί προσκομίσουν έγγραφα που να το αποδεικνύουν.

Για την ορθή αποτύπωση του πίνακα κατάταξης, παρακαλούνται όσοι μεταφορείς δραστηριοποιούνται σε Ρωσία ή Αυστρία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να συνυποβάλλουν τα προαναφερθέντα έγγραφα με την αίτησή τους.