Προτάσεις ΕΒΕΘ στον Υπουργό Ανάπτυξης για τον Κανονισμό Λειτουργίας ήδη λειτουργούντων Επιχειρηματικών Πάρκων

Τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας ήδη λειτουργούντων Επιχειρηματικών Πάρκων, βάσει του Ν. 4982/2022 αποτυπώνει σε επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο της επιστολής, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Ιωάννης Μασούτης, είναι το ακόλουθο:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το νέο Ν. 4982/2022, η ίδρυση και ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Πάρκου ανατίθεται σε Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ε.Π. («ΕΑΔΕΠ»), η οποία έχει και την υποχρέωση κατάρτισης Κανονισμού Λειτουργίας. Ο Κανονισμός Λειτουργίας δεν αποτελεί πλέον μια απόφαση δημόσιου χαρακτήρα, αλλά περιβάλλεται τον μανδύα ενός ιδιωτικού εγγράφου, το οποίο κάνει αποδεκτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να εγκατασταθεί με οποιονδήποτε τρόπο στο συγκεκριμένο Επιχειρηματικό Πάρκο. Η περιγραφόμενη στο Νόμο διαδικασία είναι σαφής και διαυγής, εφόσον πρόκειται για την ίδρυση και ανάπτυξη ενός νέου Επιχειρηματικού Πάρκου, δίχως εγκατεστημένες επιχειρήσεις σ’ αυτό.

Χρήζει, όμως, ιδιαίτερης προσοχής η κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας σε Επιχειρηματικά Πάρκα που ήδη λειτουργούν και στα οποία είναι ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Τίθενται, κατά συνέπεια, τα ακόλουθα θέματα που πρέπει να τύχουν της δέουσας προσοχής σας.

Καταρχάς, υπάρχει προβληματισμός εάν θα πρέπει να συσταθεί η κατά τον νόμο προβλεπόμενη ΕΑΔΕΠ και να εκδοθεί η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση έγκρισης και για τα υφιστάμενα Επιχειρηματικά Πάρκα. Το θέμα αυτό αποκτά καίρια σημασία κατά την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία καταρτίζονται Κανονισμοί Λειτουργίας από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ και έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, διότι μπορεί να εγερθούν αμφιβολίες για το νομικό κύρος και την υπόσταση των καταρτιζόμενων εγγράφων.

Δεύτερον, εκ του γεγονότος ότι οι εν λόγω Κανονισμοί Λειτουργίας συνιστούν ιδιωτικά έγγραφα, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η εκ των υστέρων προσχώρηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε αυτά προϋποθέτει την έκφραση της βούλησης αυτών κατά την σύνταξη και κατάρτιση των Κανονισμών. Δεν φαίνεται να γίνεται κάποια ειδική μνεία για το πώς πρέπει να γίνει ο αντίστοιχος χειρισμός, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ να εγείρουν αντίστοιχες αμφιβολίες για το νομικό τους κύρος και υπόσταση.

Τρίτον, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των εγκατεστημένων ήδη επιχειρήσεων πρέπει να είναι απολύτως σεβαστά και κατά την διαδικασία κατάρτισης και ως προς το περιεχόμενο των Κανονισμών Λειτουργίας. Τυχόν παραβίασή τους θα οδηγήσει σε μια σειρά αμφισβητήσεων και δικαστικών αγώνων με αβέβαιη έκβαση.

Κινδυνεύει συνεπώς η σχετική Νομοθεσία που θεσπίστηκε με το Ν. 4982/2022 να καταστεί αλυσιτελής και να παράξει αποτελέσματα αντίθετα από την αρχική και ορθή επιδίωξη της.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια όλων των προαναφερόμενων αναμένουμε τις ενέργειες σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι παραμένουμε στη διάθεσή σας.