Πιστοποίηση της HUMAN DYNAMICS κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Η HUMAN DYNAMICS, κατόπιν της επιτυχημένης επιθεώρησης από τον φορέα πιστοποίησης Libero Assurance, καταχωρήθηκε για το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 με αντικείμενο τις υπηρεσίες φορτοεκφορτώσεων και ανασυσκευασίας εμπορευμάτων.

Θεμελιώδης πολιτική της HUMAN DYNAMICS είναι να εφαρμόζει τα πρότυπα ποιότητας  για τις υπηρεσίες που προσφέρει όσο και για τον τρόπο λειτουργίας της. Η πολιτική αυτή υλοποιείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και των σχέσεών της με τους πελάτες της.

Πρωταρχικός στόχος της HUMAN DYNAMICS είναι η δέσμευσή της στη διαρκή βελτίωση των λειτουργιών της, η οποία αποτυπώνεται στην άριστη ποιότητα των εργασιών της και στην άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της από την αρχική επικοινωνία, αλλά και κατά τη διάρκεια κάθε συνεργασίας.