Πιστοποίηση Αποθήκευσης Βιολογικών Προϊόντων στη Sarmed

H εταιρεία Sarmed μετά από επιτυχή αξιολόγηση των εγκαταστάσεών της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έλαβε Βεβαίωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και (ΕΚ) αριθ. 889/2008 για την αποθήκευση συγκεκριμένων κατηγοριών βιολογικών προϊόντων.

Η Βεβαίωση Συμμόρφωσης η οποία εκδόθηκε από τον TUV HELLAS (εγκεκριμένος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φορέας ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων), συμπληρώνει τις υφιστάμενες πιστοποιήσεις του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της εταιρείας (ISO 9001, ISO 22000, OHSAS 18001, YA 1348) και καλύπτει περαιτέρω τις ανάγκες των πελατών της.