ΟΛΠ: Σε «περιβαλλοντική» διαβούλευση επενδύσεις άνω των 240 εκατ. ευρώ

Σε διαβούλευση έως τις 31 Αυγούστου έχει τεθεί η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του λιμένα Πειραιώς και την κατασκευή/λειτουργία των έργων περιοχής αρμοδιότητας της ΟΛΠ Α.Ε., ήτοι για επενδύσεις ύψους 240,78 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με 13 παρεμβάσεις, όπως η Επέκταση Επιβατικού Λιμένος Πειραιώς – Νότια Πλευρά, με σκοπό τη δημιουργία συνολικά 6 νέων θέσεων πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων μήκους έως 350m, η βυθοκόρηση Κεντρικού λιμένα, η ανακατασκευή πέτρινης αποθήκης για την μετατροπή της σε Μουσείο, η βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης Περάματος (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών), η μετατροπή πενταγωνικής αποθήκης ακτής Μιαούλη σε Επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας, οδικά έργα, νέο κτήριο γραφείων στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (Σ.Ε.Π. – PCT) κ.ά.

Ο προϋπολογισμός

Όπως προκύπτει, εξ αυτών η Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α) έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 136.283.800 ευρώ, η Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών) 55.000.000 ευρώ, η Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους) προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ, η Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα 15.000.000 ευρώ, η Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα 8.000.000 ευρώ, η Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ 5.000.000 ευρώ, η Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας 1.500.000 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προς εκτέλεση έργων εκτιμάται περίπου στα 240.783.800 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ. Ο ακριβής προϋπολογισμός των έργων θα προκύψει μετά την εκπόνηση των απαιτούμενων Οριστικών μελετών ή Προμελετών βάσει των οποίων θα γίνει η δημοπράτηση των έργων. Οι μελέτες των επί μέρους έργων χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΟΛΠ ΑΕ. Τα προγραμματιζόμενα έργα πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους της ΟΛΠ ΑΕ με βάση τη δεσμευτική Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Κινεζικής COSCO, σύμφωνα με το Ν. 4404/2016. Υπεύθυνος φορέας για την κατασκευή και λειτουργία των έργων είναι η ΟΛΠ ΑΕ.

Οι 13 παρεμβάσεις

Τα οφέλη του έργου της ανάπτυξης της ΟΛΠ ΑΕ για την τοπική οικονομία σχετίζονται άμεσα με θέσεις εργασίας που δημιουργεί η ανάπτυξη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, καθώς και η άμεση και έμμεση ανάπτυξη πολλών κλάδων που σχετίζονται με τη ναυτιλία, την ακτοπλοΐα, την κρουαζιέρα, τη διακίνηση εμπορευμάτων, τη ναυπηγοεπισκευή, τη διαχείριση αποβλήτων, την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών εντός της λιμενικής ζώνης.

Τα Έργα που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ και αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα του ΟΛΠ είναι 13 και, βάσει όσων αναφέρονται, τα εξής:

 1. Επέκταση Επιβατικού Λιμένος Πειραιώς – Νότια Πλευρά, με σκοπό τη δημιουργία συνολικά 6 νέων θέσεων πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων μήκους έως 350m. Στο έργο περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες εκσκαφές στον πυθμένα θεμελίωσης των έργων μαζί με την ασφαλή διαχείριση των βυθοκορημάτων.
 2. Βυθοκόρηση Κεντρικού λιμένα για συντήρηση της λιμενολεκάνης του Κεντρικού Λιμένα σε πλεύσιμα επίπεδα βάθους. Έχει υλοποιηθεί και παλαιότερη εκβάθυνση και θα απαιτηθεί πρόσθετη εκβάθυνση για λόγους περιοδικής συντήρησης των λειτουργικών βαθών.
 3. Ανακατασκευή πέτρινης αποθήκης για την μετατροπή της σε Μουσείο. Αφορά κυρίως σε οικοδομικές εργασίες εντός του κτιρίου και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. 4. Κατασκευή και λειτουργία Εθνικού Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
 4. Κατασκευή και λειτουργία Εθνικού Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
 5. Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης Περάματος (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών). Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης ενώ η νέα πλωτή δεξαμενή είναι ήδη εγκατεστημένη.
 6. Μετατροπή πενταγωνικής αποθήκης ακτής Μιαούλη σε Επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας. Αφορά κυρίως σε οικοδομικές εργασίες εντός του κτιρίου και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου.
 7. Νέο Κτήριο Γραφείων στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (Σ.Ε.Π. – PCT).
 8. Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους). Η φάση κατασκευής περιλαμβάνει ανακατασκευή κρηπιδωμάτων στη Ν και ΝΔ πλευρά του προβλήτα, καθώς και ανακατασκευή των δαπέδων του προϋπάρχοντος τμήματος του Προβλήτα, εργασίες αναβάθμισης του ΥΣ μέσης Τάσης, κατασκευή δικτύων φωτισμού, ύδρευσης και πυρόσβεσης, κατασκευή οικίσκου, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και Η/Μ εργασίες.
 9. Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 40% περίπου. Αποτελεί μικρού μήκους οδικό έργο, που περιλαμβάνει C&C μήκους περί τα 77m.
 10. Κατασκευή και λειτουργία Υποσταθμού Υψηλής Τάσης / Μέσης Τάσης στον Εμπορικό Λιμένα Πειραιά και σύνδεσή του με τον υφιστάμενο Υ/Σ Αγίου Γεωργίου.
 11. Κατασκευή και λειτουργία Υ/Σ και εγκαταστάσεων για την από ξηράς ηλεκτροδότηση των ελλιμενιζόμενων πλοίων/ Ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.
 12. Έργα διαμόρφωσης ναυπηγοεπισκευαστικού λιμένα Περάματος (ΝΕΖ) Υποπρόγραμμα V, που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.
 13. Έργα που προτάθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης.

Σε συνδυασμό με τις παραπάνω λειτουργίες και έργα, αναλύονται εντός της ΜΠΕ και οι Περιβαλλοντικές υποδομές του Λιμένα όπως: α) διαχείρισης αποβλήτων (απορριμμάτων, λυμάτων, επικίνδυνων, πετρελαιοειδών) β) ενέργειας (αποδοτικής κατανάλωσης) γ) πρασίνου, φωτοβολταϊκών σταθμών δ) εφαρμογής προγραμμάτων ανακύκλωσης, κ.λπ.

Στόχος και σκοπιμότητα των έργων

Νότια επέκταση επιβατικού λιμένα για κρουαζιέρα (Α’ Φάση): Ο Πειραιάς αποτελεί τον σημαντικότερο λιμένα κρουαζιέρας στην Αν. Μεσόγειο και έναν από τους μεγαλύτερους διεθνώς στην εξυπηρέτηση της κίνησης μεγάλων κρουαζιερόπλοιων. Ο Λιμένας Πειραιά έχει μια ταχύτατη αύξηση την τελευταία δεκαετία σε κίνηση επιβατών κρουαζιέρας και παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου ελλιμενισμού σε 9 -11 κρουαζιερόπλοια.

Η προνομιούχος γεωγραφική θέση που κατέχει η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά αλλά και το πλήθος αρχαιολογικών χώρων της χώρας και των νησιών του Αιγαίου, θα μπορούσαν να καταστήσουν το Λιμένα Πειραιώς τον κύριο τερματικό σταθμό κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου (κέντρο αναχωρήσεων και τερματισμού των κρουαζιερόπλοιων-Home Port), γεγονός που θα σήμαινε τεράστια οφέλη άμεσα και έμμεσα για τον λιμένα, την ευρύτερη περιοχή και την εθνική οικονομία.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για την εξυπηρέτηση πολύ μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, που ναυπηγούνται σήμερα διεθνώς με ταχύτατους ρυθμούς. Ο ΟΛΠ επενδύοντας στις τεράστιες δυνατότητες που έχει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας καθώς επίσης και στη δυναμική ανάπτυξη που παρατηρείται στον τομέα της κρουαζιέρας έχει δρομολογήσει την κατασκευή – επέκταση του νοτίου μετώπου του επιβατικού λιμένα για την δημιουργία 6 νέων θέσεων φιλοξενίας μεγάλων κρουαζιερόπλοιων νέας γενεάς (Α’ και Β’ φάση έργων μαζί).

Οι θέσεις αυτές θα μπορούν να δέχονται τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια που κυκλοφορούν και ναυπηγούνται σήμερα σε όλον τον κόσμο με μήκος που μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 400m. Τα υπόψη έργα θα προσφέρουν όλες τις σύγχρονες υποδομές για τον ασφαλή και άνετο ελλιμενισμό αυτών των πλωτών πολιτειών (δίκτυα υδροδότησης, αποχέτευσης λυμάτων πλοίων, ρευματοδότησης, δίκτυο οπτικών ινών κ.λπ.).

Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα: Αποτελεί σημαντικό έργο για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών του Κεντρικού Λιμένα τόσο εντός του διαύλου εισόδου των πλοίων όσο κυρίως κοντά στους προβλήτες όπου τα βάθη έχουν μειωθεί σημαντικά υπό την επίδραση της προπέλας των πλοίων αλλά και εισροών φερτών υλών μέσω των δικτύων ομβρίων.

Ανακατασκευή πέτρινης αποθήκης: Η πέτρινη αποθήκη είναι παλαιό κτήριο σε εγκατάλειψη το οποίο έχει αποφασιστεί η ανακαίνισή της και η μετατροπή της σε Μουσείο εντός του ΟΛΠ.

Βελτίωση Υποδομών ΝΕΒ Περάματος –νέα πλωτή δεξαμενή: Η βελτίωση των υποδομών στη ΝΕΒ Περάματος σε συνδυασμό με την εγκατάσταση μιας νέας πλωτής δεξαμενής και πρόσθετων νηοδόχων πλοίων στοχεύει στην ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στον ΟΛΠ, η οποία βρισκόταν σε παρακμή τα τελευταία χρόνια και οι αντίστοιχες υποδομές είχαν παραμείνει πλήρως ασυντήρητες. Έτσι, σκοπός του έργου είναι η σημαντική ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευής και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κυρίως σε ντόπιο και έμπειρο δυναμικό που σήμερα βρίσκεται σε ανεργία. Προτείνονται επίσης έργα διαμόρφωσης ναυπηγοεπισκευαστικού λιμένα Περάματος (ΝΕΖ) (Υποπρόγραμμα V) Τα έργα αποσκοπούν στην επέκταση του έμπροσθεν θαλάσσιου μετώπου των ιδιωτικών ναυπηγείων προκειμένου να αυξήσουν την ωφέλιμη επιφάνεια εργασιών και να διαμορφωθεί ένα ενιαίο θαλάσσιο μέτωπο στο σύνολο των μονάδων. Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν ήδη υλοποιήσει την επέκταση ενώ αρκετοί άλλοι δεν την έχουν υλοποιήσει, οπότε το έργο ολοκληρώνεται τμηματικά.

Μετατροπή Πενταγωνικής αποθήκης σε επιβατικό σταθμό: Το έργο αφορά στη διαμόρφωση/ανακατασκευή της ήδη υπάρχουσας Πενταγωνικής αποθήκης του ΟΛΠ που βρίσκεται στο ένα άκρο του κτιρίου της Παγόδας, σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας, με σκοπό να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε διακίνηση ατόμων κρουαζιέρας και ειδικότερα του προσκείμενου νέου προβλήτα Αγ. Νικολάου.

Νέο Κτήριο Γραφείων στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (Σ.Ε.Π. – PCT): Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (Σ.Ε.Π.), λόγω της ραγδαίας αύξησης του λιμενικού προσωπικού και της ομάδας διαχείρισης του Σ.Ε.Π., συμπληρώνει το υφιστάμενο κτίριο γραφείων και θα φιλοξενήσει περίπου 2.200 υπαλλήλους. Το κτίριο θα κατασκευαστεί σε έξι (6) ορόφους με ένα (1) υπόγειο και βρίσκεται στην περιοχή των λιμενικών εγκαταστάσεων του Νέου Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα Πειραιά. Η διαθέσιμη επιφάνεια είναι περίπου 825 τ.μ. και η συνολική επιφάνεια κατασκευής είναι 4.400 τ.μ..

Επέκταση Λιμένα Ηρακλέους: Το έργο της «Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)» αφορά στην αναδιαρρύθμιση –ανάπτυξη του λιμένος Ηρακλέους ώστε να υποδεχτεί τις λειτουργίες του υφιστάμενου Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων «Γ1 Διαχείριση» με ταυτόχρονη αύξηση της δυναμικότητας του σταθμού από 2.300 αυτοκίνητα (IX) σήμερα σε 5.735.

Υπόγεια διασύνδεση με χώρο πρώην ΟΔΔΥ: Με την υλοποίηση του έργου, επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη οδική σύνδεση, αποκλειστικά εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης (ΧΛΖ) του ΟΛΠ, δύο σημαντικών για την λειτουργία του εμπορικού λιμένα περιοχών, που βρίσκονται εκατέρωθεν της Λεωφ. Δημοκρατίας, χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνεται το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής εκτός της ΧΛΖ, από την κυκλοφορία βαρέων φορτηγών οχημάτων. Συγκεκριμένα, με το υπόψη έργο, συνδέεται οδικά, εσωτερικά της Χερσαίας Λιμενικής Περιοχής, το προγραμματιζόμενο Κέντρο Εφοδιασμού στην περιοχή του πρώην χώρου ΟΔΔΥ, ο χώρος Διακίνησης Αυτοκινήτων (Car Terminal) Γ2 και κατ’ επέκταση οι προβλήτες I, II και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) που βρίσκονται στα δυτικά και σε εγγύτητα του Car Terminal Γ2. Επισημαίνεται ότι με την οδική σύνδεση των ανωτέρω αναφερομένων περιοχών θα επιτευχθεί και ενοποίηση των τελωνειακών χώρων μετά και την κατασκευή του νέου κέντρου αποθήκευσης και διανομής που προβλέπεται να κατασκευαστεί από τον ΟΛΠ στην περιοχή του πρώην χώρου ΟΔΔΥ.

Κατασκευή και λειτουργία Υποσταθμού Υψηλής Τάσης / Μέσης Τάσης στον Εμπορικό Λιμένα Πειραιά και σύνδεσή του με τον υφιστάμενο Υ/Σ Αγίου Γεωργίου: Ο Υ/Σ θα εξυπηρετεί τους Προβλήτες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ ενώ θα έχει και δυνατότητα εξυπηρέτησης του υπόλοιπου τμήματος του εμπορικού του λιμένα και των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών που διενεργούνται στο μώλο Δραπετσώνας.

Κατασκευή και λειτουργία Υ/Σ και εγκαταστάσεων για την από ξηράς ηλεκτροδότηση των ελλιμενιζόμενων πλοίων/ Ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων: Για το λιμάνι του Πειραιά σχεδιάζονται θέσεις ηλεκτροδότησης ελλιμενιζόμενων πλοίων/ ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις εξής ακτές: • Ακτή Περικλέους • Ακτή Αγίου Διονυσίου • Ακτή Ιετιώνια • Ακτή Ποσειδώνος • Περιοχή Κρουαζιέρας (για εναλλακτικά καύσιμα).

Έργα κυκλοφοριακής Μελέτης: Για την ουσιαστική μείωση των αρνητικών κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την υφιστάμενη λειτουργία του Λιμένα και από τα νέα έργα του MasterPlan του ΟΛΠ, προτείνεται η ακόλουθη σειρά μέτρων θα υλοποιήσει ο ΟΛΠ Α.Ε.:

 1. Υλοποίηση μέρους ή ιδανικά του συνόλου των μέτρων των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Πειραιά
 2. Δημιουργία δικτύου eco-buses (ηλεκτρικά –μη ρυπογόνα λεωφορεία) εντός της χερσαίας ζώνης του Κεντρικού Λιμένα για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων, κλπ. και τη σύνδεση των σταθμών Μετρό/ ΗΣΑΠ, ΟΣΕ/ Προαστιακός και των πλησιέστερων στον Λιμένα στάσεων του ΤΡΑΜ και των λεωφορειακών γραμμών με τους Προβλήτες και τα πλοία που αφικνούνται και αναχωρούν.
 3. Προμήθεια εταιρικών λεωφορείων (ηλεκτρικά –μη ρυπογόνα λεωφορεία) και λειτουργία γραμμών για την μεταφορά των εργαζομένων του ΟΛΠ προς/ από τους χώρους εργασίας τους.
 4. Μεταφορά όλων των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων που θα εξυπηρετούνται από το νέο έργο της Νότιας Επέκτασης (πρόσθετη μελλοντική επιβατική κίνηση κρουαζιέρας), μέσω ειδικού σκάφους (shuttle boat), στο/ από το Σ.Ε.Φ., για την επιβίβαση/ αποβίβαση στα/ από τα τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν).
 5. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης της υφιστάμενης κυκλοφορίας των τουριστικών πούλμαν, mini-vans, λιμουζίνων, κ.ά., στο οδικό δίκτυο της πόλης, ήτοι: Οι 2 από τις 4 μετακινήσεις που κάνουν τα πούλμαν, τα mini-van, οι λιμουζίνες, κ.ά. για την εξυπηρέτηση των επιβατών της κρουαζιέρας (όταν έρχονται και φεύγουν άδεια) θα πραγματοποιούνται στο χρονικό διάστημα 22:00-05:00 (μικρή κυκλοφοριακή φόρτιση στο οδικό δίκτυο) • Ο ΟΛΠ θα προσφέρει (δωρεάν) κατάλληλο χώρο στάθμευσης εντός των εγκαταστάσεών του, για τη στάθμευση/ αναμονή των τουριστικών πούλμαν, minivans, λιμουζίνων, κ.ά. (το πούλμαν θα εισέρχεται άδειο, π.χ. στις 04:00, στον προαναφερόμενο χώρο στάθμευσης και θα αναμένει εκεί ως τις π.χ. 08:00 για την αναχώρησή του με τους επιβάτες της κρουαζιέρας). Θα επιβληθεί χρέωση στα πούλμαν, mini-vans, λιμουζίνες, κ.ά. που θα εισέρχονται στους χώρους στάθμευσης του ΟΛΠ από τις 05:00 έως τις 22:00 • Για τα ηλεκτρικά πούλμαν, mini-vans, λιμουζίνων, κ.ά. θα παρέχονται σταθμοί φόρτισης εντός των προαναφερόμενων χώρων στάθμευσης, καθώς και σχετικά προνομιακά τιμολόγια φόρτισης.