ΟΛΘ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χρήση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρήση υφιστάμενων και νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων εντός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης απέστειλε  την Παρασκευή 23 Ιουλίου η εταιρεία ΟΛΘ Α.Ε. σε επιμελητήρια, προξενεία, πρεσβείες και φορείς στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, όπως σε Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία.

 Η ΟΛΘ, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της, ενδιαφέρεται να συλλέξει και να αξιολογήσει προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεών της εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένος αλλά και νέων κτηριακών εγκαταστάσεων που σκοπεύει να δημιουργήσει, αναφορικά με τις παρακάτω χρήσεις:

  • Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις (ξηρού φορτίου, υγρού φορτίου, ψυχόμενων/Reefer κ.λπ.)
  • Εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (3PL)
  • Εγκαταστάσεις κέντρου διανομής αποθηκευτικής χρήσης»

Η ΟΛΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00 είτε στα γραφεία της «ΟΛΘ Α.Ε.» ή ηλεκτρονικά μέσω email, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις abentoulis@thpa.gr και dvourliotis@thpa.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κοινοπραξίες, συμπράξεις, ενώσεις οικονομικών φορέων.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ