ΟΛΘ Α.Ε.: Αύξηση του κύκλου εργασιών το 1ο εξάμηνο του 2020

Αύξηση της τάξεως του 5,3% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε. κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 καθώς τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 34,69 εκατ. ευρώ έναντι 32,95 εκατ. ευρώ το 2019. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε., η μεταβολή αυτή οφείλεται σε αύξηση των εσόδων από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων κατά 2,9 εκατ. ευρώ δηλαδή 14,3% και μείωση των εσόδων από τον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου κατά 1,2 εκατ. ευρώ δηλαδή κατά 10,3%.

Το συνολικό λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 12,3% το 1ο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019.  Η αύξηση του λειτουργικού κόστους αφορά έξοδα και δαπάνες που προέκυψαν από την καταβολή αποζημίωσης στελεχών που αποχώρησαν, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30 Ιουνίου 2020.

Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία προχώρησε σε στήριξη του Εθνικού συστήματος Υγείας μέσω δωρεάς 0,3 εκατ. ευρώ προς το νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID-19 στην Θεσσαλονίκη «ΑΧΕΠΑ» για την αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Προσαρμόζοντας αυτά τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, καθώς και τον αντίκτυπο των νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020, το λειτουργικό κόστος είναι αντίστοιχο με το κόστος του 1ου εξαμήνου του 2019 και πολύ χαμηλότερο από το λειτουργικό κόστος του 2ου εξαμήνου του 2019.

Τα κέρδη μετά φόρων για το 1ο εξάμηνο ανήλθαν σε 7,8 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 8,0 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,4%.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος, δήλωσε σχετικά: «Το γεγονός πως τα συνολικά έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν ανοδική πορεία το 1ο εξάμηνο του 2020 είναι ιδιαίτερα θετικό, ειδικά εάν λάβει κανείς υπόψη του τις προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο κλάδος των μεταφορών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Παραμένουμε αισιόδοξοι και επικεντρωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του λιμένα της Θεσσαλονίκης και την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου».