Ξεκίνησε η χορήγηση των αδειών ΕΔΥΜ για το έτος 2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών  (Τμήμα Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η χορήγηση  των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2020 στους δικαιούχους θα διαρκέσει από τις 10/1 έως τις 10/2 του 2020, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2019 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί η άδεια ΕΔΥΜ για το 2020, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, ,τότε θα θεωρείται αδιάθετη και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα. Ο ενδιαφερόμενος σε αυτήν την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άδεια ΕΔΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπόψη με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Νέες αιτήσεις για χορήγηση αδειών ΕΔΥΜ θα ικανοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου. Αιτήσεις για δεύτερο βιβλίο ΕΔΥΜ θα υποβάλλονται μετά τις 2 Μαρτίου 2020 και θα ικανοποιούνται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες άδειες και οι αιτούντες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Διαθέτουν τουλάχιστον δύο φορτηγά κατηγορίας Euro 4 και άνω

Β) Έκαναν χρήση τουλάχιστον 10 φύλλων από το πρώτο βιβλίο της ΕΔΥΜ 2020

Για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2020, πραγματοποιήθηκε μοριοδότηση για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με Α.Π.: Φ439/οικ.83053/3623/12-11-2019 πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος. Οι αιτούντες οι οποίοι δεν αναφέρουν στην αίτησή τους ότι ενδιαφέρονται για τη χρήση της άδειας σε συγκεκριμένες χώρες (Ρωσία και Αυστρία) θα παραλάβουν άδειες με εδαφικούς περιορισμούς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων μεταφορέων και την μοριοδότηση, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης έως και την ημερομηνία έναρξης χορήγησης των βιβλίων ΕΔΥΜ (10-1-2020).

Οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους με τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες και οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο στην απόφαση αυτή παράρτημα. Παράβαση των όρων σχετικά με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, συνεπάγεται την άμεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισμό της μεταφορικής επιχείρησης από συμμετοχή στην κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ του επόμενου έτους.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον πίνακα των δικαιούχων μεταφορέων βιβλίου ΕΔΥΜ για το 2020, κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ισχύουσας μοριοδότησης