Νέα πιστοποίηση Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ISO 13485:2016 της SARMED

Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων της SARMED σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 13485:2016.

Η ένταξη των απαιτήσεων του προτύπου αυτού στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της SARMED, το οποίο ήδη καλύπτει τις απαιτήσεις πλήθους προτύπων και κανονισμών (ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, YA 1348, EK 834/2007, AEOF), επιθεωρήθηκε από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV Austria Hellas.

Στο πεδίο πιστοποίησης του ISO 13485:2016 εντάχθηκε η ανασυσκευασία  ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποδεικνύοντας έτσι στην πράξη τη δέσμευση της SARMED για τήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και στα External – Value Added Services που προσφέρει στη αλυσίδα εφοδιασμού. Η SARMED εκτός από τις υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και σε συναφείς με τις κύριες δραστηριότητες τομείς π.χ. ανασυσκευασίας, διαχείρισης και ψηφιοποίησης εγγράφων κ.λπ.

Ειδικά στον τομέα της ανασυσκευασίας, η SARMED έχοντας εξοπλιστεί πλήρως με μηχανήματα εκτυπώσεων, θερμοσυρρίκνωσης και συσκευασίας και διαθέτοντας έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό έχει την δυνατότητα για παραγωγές μεγάλης δυναμικότητας παραγωγής και υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανασυσκευασίας περιλαμβάνουν ετικετοκολλήσεις, θερμοσυρρικνώσεις, συσκευασίες όλων των ειδών, συνθέσεις σετ, διαμορφώσεις προωθητικών stand και displays, διαλογή προϊόντων, εκτυπώσεις, διαχείριση LOT κ.ά.