Με επιτυχία ολοκλήρωσε η ΕΕΒΨ&L το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΒΨ&L) ολοκλήρωσε με επιτυχία το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον χώρο των Logistics με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας», μέσω ΕΣΠΑ, καλύπτοντας εκπαίδευση σε 1.147 εργαζομένους σε 13 Περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. Οι 1.147 επιλεχθέντες ωφελούμενοι παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης στα τέσσερα θεματικά αντικείμενα: i. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ολοκλήρωσαν συνολικά 624 ωφελούμενοι) ii. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης (ολοκλήρωσαν συνολικά 450 ωφελούμενοι) iii.  Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών (ολοκλήρωσαν συνολικά 70 ωφελούμενοι) iv. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (ολοκλήρωσαν συνολικά 25 ωφελούμενοι).

Συγκεκριμένα από τους 1.147 επιλεχθέντες ωφελούμενους οι 1.070 έλαβαν Πιστοποίηση  από τον διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), Φορέα Πιστοποίησης, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E. (Eurocert ΑΕ). Επιπλέον, για τη συμμετοχή τους στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση, χορηγήθηκε στους ωφελούμενους εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400 ευρώ/80 ώρες). Το έργο υλοποίησε η εταιρεία Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η παραγόμενη ωφέλεια και η προστιθέμενη αξία στην διαχείριση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εργαζομένων που συμμετείχαν στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και η διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων εντοπίζεται:

 • Στην αναβάθμιση των γενικών και ειδικών επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων, και δεξιοτήτων με άμεση θετική επίδραση στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας, ικανότητας και ετοιμότητας
 • Στην επαγγελματική ανάπτυξη, εξέλιξη και ανέλιξη
 • Στην αύξηση της αποδοτικότητας
 • Στη διατήρηση επισφαλών θέσεων εργασίας
 • Στην πρόσβαση σε επικαιροποιημένες και σύγχρονες γνώσεις σύμφωνα με τις νέες τάσεις και εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή αγορά
 • Στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και δικαιωμάτων μέσα από τη διαδικασία πιστοποίησης
 • Στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών
 • Στην καλλιέργεια της επαγγελματικής αυτογνωσίας
 • Στην διαμόρφωση κουλτούρας με θετικό πρόσημο για τη συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και Διά βίου Μάθησης

Επιπρόσθετα, εκτός από τα παραπάνω οφέλη, για κάθε εργαζόμενο/η ξεχωριστά, αναμένονται σημαντικά οφέλη και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, όπως:

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και των ικανοτήτων της
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της
 • Εδραίωση του αισθήματος συμμετοχής των εργαζομένων στην πορεία για την ανάπτυξή της
 • Ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων και προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς προτεραιότητάς της
 • Ενίσχυση των οριζόντιων δεξιοτήτων και της εσωτερικής κινητικότητας των εργαζομένων της κ.ο.κ.

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics ευχαριστεί όλους τους ωφελούμενους, οι οποίοι συμμετείχαν και παρακολούθησαν τα προγράμματα κατάρτισης στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και δεσμεύεται ότι τα μέλη της θα συνεχίσουν να δίνουν δυναμικό «παρών» στις νέες καινοτομίες και να συμβάλλουν στην διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.