Μελέτη σκοπιμότητας για την σιδηροδρομική εξυπηρέτηση των Επιχειρηματικών Πάρκων από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Μια νέα πρωτοβουλία αναλαμβάνει να υλοποιήσει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, που αφορά στην αναβάθμιση των μεταφορικών συνδέσεων στα Επιχειρηματικά πάρκα. Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρά στη διενέργεια Μελέτης Σκοπιμότητας για τη Σιδηροδρομική Εξυπηρέτηση του δικτύου των Πάρκων της, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η Μελέτη θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων από τις σιδηροδρομικές συνδέσεις, ώστε να δημιουργηθούν ολοκληρωμένοι μεταφορικοί κόμβοι, αναβαθμίζοντας παράλληλα την αξία των ΕΠ και διασφαλίζοντας ελκυστικότητα.

Για αυτό το θέμα, ο  Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κ. Θανος Ψαθάς, πραγματοποίησε  συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, στην οποία συζητήθηκε η ολοκληρωμένη μεταφορική σύνδεση και εξυπηρέτηση των Επιχειρηματικών Πάρκων, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και άλλους φορείς. Ακόμη, αναζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις οι ανάγκες σε συγκεκριμένα Επιχειρηματικά Πάρκα προκειμένου να εξειδικευτεί το εκάστοτε μεταφορικό έργο και η συχνότητα εξυπηρέτησης.

Πρωτίστως, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ μελετά την σιδηροδρομική σύνδεση του Επιχειρηματικού Πάρκου Θεσσαλονίκης με το λιμάνι μέσω μεταφορέα καθώς το Πάρκο αποτελεί ένα σημαντικό μεταφορικό πόλο στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Ψαθάς ενημέρωσε τον υπουργό και για τις συνολικές πρωτοβουλίες της ΕΤΒΑ σε σχέση με την αναβάθμιση των υποδομών της σε αυτό τον τομέα.