Η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε αναμονή διευκρινίσεων για τον κανονισμό Eco-design βιώσιμων προϊόντων

Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2023, στις Βρυξέλλες, η τελική έγκριση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό του οικολογικού σχεδιασμού για βιώσιμα προϊόντα (Eco-design for Sustainable Products Regulation).

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις της παραγωγής, της μεταποίησης και του εμπορίου, σε γενικές γραμμές, υποστήριξαν το προτεινόμενο σχέδιο, σημειώνει το ΕΒΕΠ σε σχετική ανακοίνωσή του, ελπίζοντας, όμως, σε κάποιες βελτιώσεις. Ειδικότερα, αναμένονται διευκρινίσεις για τον ασαφή ορισμό των «Ουσιών ανησυχίας» (SoC). Επίσης, σχετικά με την καταστροφή απούλητων καταναλωτικών αγαθών, το πεδίο εφαρμογής και οι εξαιρέσεις παραμένουν εξίσου ασαφείς και απαιτούν διευκρίνιση.

Ο προτεινόμενος κανονισμός ESPR θεσπίζει το πλαίσιο για τον καθορισμό των απαιτήσεων για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων (εκτός από τρόφιμα και φάρμακα), με σκοπό τη σημαντική βελτίωση της κυκλικότητας, της ενεργειακής τους απόδοσης και άλλων περιβαλλοντικών πτυχών βιωσιμότητας. Το ΕΒΕΠ εκτιμά πως η έκθεση του ΕΚ εστιάζει στα μεταχειρισμένα προϊόντα, τα οποία θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για πιο βιώσιμα προϊόντα και οικολογικού σχεδιασμού.

Η Έκθεση τονίζει, επίσης, τη σημασία της καταπολέμησης της πρόωρης απαξίωσης και σημειώνει ότι οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κατασκευαστές δεν θα περιορίσουν την πρόοδο στην ανθεκτικότητα των προϊόντων τους. Επισημαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη αντισταθμίσεις μεταξύ των διαφορετικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όπως ανακυκλωσιμότητα έναντι ανθεκτικότητας, καθώς η συμμόρφωση με μια απαίτηση θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμμόρφωση με μια άλλη, ως προς την περιβαλλοντική απόδοση. Το ΕΒΕΠ βλέπει, επίσης, θετικά το «Ψηφιακό Διαβατήριο Προϊόντος» (Digital Product Passport) ως μια εξαιρετική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των πληροφοριών προϊόντων.