Ζημίες μετά φόρων 1,02 δισ. ευρώ κατέγραψε ο ΟΣΕ το 2017

 

Σε 1,02 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2017 οι ζημιές του Ομίλου ΟΣΕ Α.Ε. μετά φόρου εισοδήματος, αυξημένες κατά 295,9& σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017, γεγονός που αποδίδεται στη διαγραφή χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της τελευταίας. Αυξημένες κατά 306,3% καταγράφηκαν και οι ζημιές της εταιρείας ΟΣΕ Α.Ε. που διαμορφώθηκαν σε 1,01 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2017 που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. έχουν ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 22,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,7% σε σχέση με το 2016) και του ομίλου ανήλθε στα 23,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 6,2%).

Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν για τη χρήση 2017 με αρνητικό πρόσημο σε -14,4 εκατ. ευρώ έναντι -20,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (ενώ για την εταιρεία το EBITDA της χρήσης ανήλθε σε -6,1 εκατ. ευρώ έναντι -11,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη). Το περιθώριο EBITDA για τον Όμιλο βελτιώθηκε στη χρήση 2017 σε -68% έναντι -98% που ήταν την προηγούμενη χρήση. Για την εταιρεία το περιθώριο για την τρέχουσα χρήση επίσης βελτιώθηκε στο -29% έναντι -56% την προηγούμενη.

Έξοδα διοίκησης: Διακόπηκε η έντονα πτωτική τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στα έξοδα διοίκησης. Της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 1,3 εκατ. ευρώ (από 15,1 εκατ. ευρώ σε 16,4 εκατ. ευρώ) ή κατά 8,6% και του ομίλου κατά 1,5 εκατ. ευρώ (από 17,8 εκατ. ευρώ σε 19,3 εκατ. ευρώ) ή 8,8%.

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης: Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης που συμμετέχουν στον υπολογισμό EBITDA εμφάνισαν μεγάλη αύξηση λόγω της διαγραφής των απαιτήσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Εκτός αυτού του εξαιρετικού γεγονότος τα λοιπά έξοδα κινήθηκαν στο επίπεδο της προηγούμενης χρήσης.

Αποτελέσματα μετά από φόρο εισοδήματος: Οι ζημιές χρήσης για τον Όμιλο ανήλθαν σε 1,02 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 295,9% έναντι της προηγούμενης (για την εταιρεία οι ζημιές της χρήσης ανήλθαν σε 1,01 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 306,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η επιδείνωση οφείλεται στην διαγραφή των απαιτήσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Αν εξαιρέσουμε αυτό το κρίσιμο γεγονός, καθώς και το κέρδος από την ανάληψη των δανειακών υποχρεώσεων προς EUROFIMA από το Ελληνικό Δημόσιο της προηγούμενης χρήσης, το αποτέλεσμα έχει βελτιωθεί και αυτό οφείλεται σε χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα καθώς το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανεισμού βαίνει μειούμενο.

Η ΕΡΓΟΣΕ αντίστοιχα είχε κέρδη μετά από φόρους ύψους 1,2 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (1,3 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω χαμηλότερα τιμολογημένων λειτουργικών εξόδων. Οι ταμειακές ροές προ ΦΠΑ για τα επενδυτικά έργα το 2017 ανέρχονται σε 254 εκατ. ευρώ έναντι 342 εκατ. ευρώ το 2016 (μείωση 25,7%) και οι αντίστοιχες τιμολογήσεις σε 262,6 ευρώ έναντι 340,2 ευρώ το 2016 (μείωση 22,8%). Το προταθέν μέρισμα για τον ΟΣΕ από τη διάθεση κερδών χρήσης 2017 ανήλθε σε  421.451,48 ευρώ.