ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,7% οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων μεταποίησης, μεταφοράς και αποθήκευσης το 2022

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στατιστικά στοιχεία ως προς τις Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων, έτους 2022. Τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων προέρχονται από τα Πρωτοδικεία της χώρας (Πτωχευτικά Δικαστήρια), τα οποία συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στην ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό πίνακα με στοιχεία για τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις. Επιπλέον, συλλέγονται στοιχεία επί των πτωχεύσεων για τις οποίες περατώθηκαν οι επαληθεύσεις απαιτήσεων, το ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε και ο αριθμός των απασχολουμένων που έχουν αξιώσεις.

Το 2022, οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις ανέρχονται σε 23 έναντι 53 το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 56,6%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2013-2022 παρουσιάζει μείωση κατά 27,9%. Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2013-2022, παρατηρείται μείωση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 32,5% στις ατομικές επιχειρήσεις, 22,6% στις προσωπικές εταιρείες και 28,0% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το έτος 2022, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου – επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 56,5%, ακολουθούν ο τομέας των κατασκευών με 13,0%, έπονται οι τομείς της μεταποίησης, της μεταφοράς και αποθήκευσης, καθώς και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 8,7% και τέλος ο τομέας διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων με 4,3%.

Τέλος, από τα στοιχεία των απαιτήσεων που επαληθεύτηκαν, κατά την περίοδο 2013-2022 προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο ετησίως, για 95 επαληθεύσεις βεβαιώνεται παθητικό 762,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι που έχουν αξιώσεις επ’ αυτών ανέρχονται σε 1.401.  Επιπλέον, για την ανωτέρω περίοδο παρατηρείται μείωση στο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του αριθμού των επαληθεύσεων κατά 19,5%, στο ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε κατά 4,3% και στον αριθμό των απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά 16,8%.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων του έτους 2022.