ITS Ελλάς: Προτεραιότητα η υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων στις μεταφορές

Η ITS Ελλάς, όπως και ολόκληρος ο κόσμος των μεταφορών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση του COVID-19. Έχοντας πλήρη επίγνωση και υψηλή ευαισθησία στο θέμα, η ITS Ελλάς απευθύνει την παρακάτω ενημέρωση σε όλα τα μέλη του.

Πρώτη προτεραιότητα για την ITS Ελλάς είναι η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων στις μεταφορές.

Η ITS Ελλάς είχε προγραμματισμένες πολυάριθμες συναντήσεις και εκδηλώσεις εντός του 2020. Δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών και των κυβερνητικών μέτρων για τις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις, αδυνατεί να πραγματοποιήσει τα προγραμματισμένα με τον τρόπο και ίσως στον χρόνο που είχε προβλεφθεί.

Ταυτόχρονα, ο κλάδος των μεταφορών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προμήθεια αγαθών, ιδίως των φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των τροφίμων και άλλων απαραίτητων βασικών προϊόντων που απαιτούνται, ιδιαίτερα τώρα, για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Δείχνουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στους συμπολίτες μας, που έχουν περιορισμένη δυνατότητα κινητικότητας.

Για να εξασφαλισθεί, όμως, η ομαλή συνέχεια των μεταφορών, πρέπει πρώτα να διασφαλισθεί η ελεύθερη ροή των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών-μελών καθώς και σε όλες τις περιοχές κάθε κράτους-μέλους. Πρέπει όλοι να διευκολύνουμε την ομαλή κυκλοφορία για τις εμπορευματικές μεταφορές, σε συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Είναι κρίσιμο να επισημάνουμε  ότι όλοι όσοι εργάζονται στον τομέα των μεταφορών έχουν την απόλυτη στήριξή μας καθώς και να τονίσουμε την σημασία της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον κλάδο, ιδίως μέσω εξοπλισμού ατομικής προστασίας, καθώς και πρόσβασης σε καθαρές και απολυμασμένες εγκαταστάσεις υγιεινής.

Οι ευρωπαϊκοί φορείς που εκπροσωπούν τους μεταφορείς, τους εργαζόμενους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και την εφοδιαστική αλυσίδα, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών logistics, τους φορτωτές, τους χρήστες και τους προμηθευτές στις οδικές, θαλάσσιες και εναέριες οδούς, καθώς και τις πολυτροπικές  μεταφορές, λειτουργούν με γνώμονα την υποστήριξη των μέτρων και των ενεργειών που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ε.Ε. από τις εθνικές κυβερνήσεις για την συγκράτηση της εξάπλωσης του COVID-19. Το τρέχον σημείωμα της Επιτροπής περιλαμβάνει ένα πλήρη κατάλογο συστάσεων για την προστασία των οδηγών από τον κορονοϊό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέες πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών για διαχείριση των συνόρων, προκειμένου να διατηρηθεί η κυκλοφορία εμπορευμάτων σε όλην την ΕΕ κατά την διάρκεια της υφιστάμενης πανδημίας. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας των εφοδιασμών σε επίπεδο Ε.Ε., ζητείται από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ασφαλείς διαδρόμους διέλευσης για να επιτρέψουν στους πολίτες της Ε.Ε. να επαναπατρισθούν εξασφαλίζοντας τουλάχιστον ένα αεροδρόμιο λειτουργικό για επαναπατρισμό και διεθνείς πτήσεις ανακούφισης. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία, λαμβάνει μέτρα ώστε να παραμείνουν ανοιχτά τα αεροδρόμια της χώρας. Επίσης, τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας καθώς και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του οδικού δικτύου, σιδηροδρόμων και θαλασσίων μεταφορών.

Προτεινόμενες καλές πρακτικές

Μία σειρά καλών πρακτικών για όλους μας, τη δεδομένη στιγμή, θα ήταν:

  • να βεβαιωθεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν τις πλέον πρόσφατες και ακριβείς πληροφορίες από επίσημες και μόνον πηγές για τον COVID-19, περιλαμβανομένων των τρόπων περιορισμού / αποφυγής της μετάδοσης.
  • να παρασχεθούν στο προσωπικό μεταφορών, ιδίως οδηγούς, χειροκίνητα προϊόντα απολύμανσης και άλλα κατάλληλα μέσα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.
  • να γίνεται τακτικός βαθύς καθαρισμός και απολύμανση οχημάτων μεταφοράς και στοιχείων που αγγίζουν οι χρήστες (όπως συσκευές έκδοσης εισιτηρίων).
  • να περιορισθούν οι αλληλεπιδράσεις οδηγών με επιβάτες (για παράδειγμα, χωρίς πωλήσεις εισιτηρίων με μετρητά επί του οχήματος).
  • να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στον εργασιακό χώρο μέσω τηλε-εργασίας από το σπίτι, όπου αυτό είναι δυνατόν, και σύμφωνα και με τις επίσημες οδηγίες των κυβερνητικών φορέων.
  • να προσαρμοσθεί το επίπεδο των υπηρεσιών στην μείωση της ζήτησης για ταξίδια σύμφωνα με τις συνήθεις επιχειρηματικές διαδικασίες και τις αποφάσεις των δημόσιων αρχών.
  • να ενταθεί η παροχή αποκλειστικών υπηρεσιών στο προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης και σε κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού που εμπίπτει σε βασικές υπηρεσίες καθώς και προσωρινή απαλλαγή από την ενεργό υπηρεσία των μελών του προσωπικού με υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης (ευπαθείς ομάδες).
  • Σημαντική είναι και η πρόβλεψη εναλλακτικών επιχειρηματικών σχεδίων στην περίπτωση εξάπλωσης του ιού στο πλαίσιο μίας επιχείρησης για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.

Αναμένουμε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να βοηθήσουν τον τομέα των μεταφορών που πλήττεται σοβαρά, ώστε να εξασφαλίσει συνδεσιμότητα για τους επιβάτες και για τα εμπορεύματα και να αναζωογονήσει τις αρτηρίες της εσωτερικής αγοράς μόλις περατωθεί η κρίση. Δηλώνουμε έτοιμοι να επέμβουμε θεσμικά, όπου αυτό καταστεί αναγκαίο για την υποστήριξη των μελών μας.

Εν κατακλείδι, γνωρίζουμε ότι πολλά μέλη μας συνεχίζουν να εργάζονται, παρά τις  εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ώστε να διασφαλίσουν την ευρωστία των εθνικών δικτύων μεταφορών. Ομοίως, για την στήριξη όλων, η ITS Ελλάς συνεχίζει να εργάζεται ώστε να κρατήσει συνδεδεμένα τα μέλη της σε όλη τη διάρκεια της κρίσης και να υποστηρίξει τη σημασία και συνδρομή της νέας τεχνολογίας στον τομέα των μεταφορών.