Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την απόσπαση οδηγών στις οδικές μεταφορές

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την ενσωμάτωση της Οδηγίας του Ευρ.Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15/07/2020 στο ελληνικό δίκαιο για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και την Οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, προβλέπονται εξαιρέσεις στις διμερείς εμπορευματικές μεταφορές (Άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας 2020/1057/ΕΕ), στις διμερείς επιβατικές μεταφορές (Άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας 2020/1057/ΕΕ), καθώς και στη διαμετακόμιση εμπορευμάτων (Άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας 2020/1057/ΕΕ).

ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ:

Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 30/2021 (παρ. 1 άρθρου 2 της Οδηγίας 96/71/ΕΚ), δεν θεωρείται αποσπασμένος ένας οδηγός για το σκοπό του π.δ. 30/2021 (Οδηγία 96/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/957) όταν εκτελεί διμερείς μεταφορές εμπορευμάτων.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως διμερής μεταφορά εμπορευμάτων νοείται η μεταφορά εμπορευμάτων, με βάση σύμβαση μεταφοράς, από το κράτος-μέλος εγκατάστασης, όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009, σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ή από άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

Από τις 2 Φεβρουαρίου 2022, ημερομηνία από την οποία οι οδηγοί απαιτείται, δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, να καταγράφουν χειροκίνητα τα δεδομένα διέλευσης των συνόρων, η εξαίρεση για τις διμερείς μεταφορές εμπορευμάτων που προβλέπεται στην παρ. 1 εφαρμόζεται και όταν, επιπλέον της διμερούς μεταφοράς, ο οδηγός εκτελεί μία δραστηριότητα φόρτωσης και/ή εκφόρτωσης στα κράτη-μέλη ή στις τρίτες χώρες που διασχίζει, υπό την προϋπόθεση ότι ο οδηγός δεν φορτώνει εμπορεύματα και δεν τα εκφορτώνει στο ίδιο κράτος-μέλος. Όταν μια διμερής μεταφορά που ξεκινά από το κράτος-μέλος εγκατάστασης, στη διάρκεια της οποίας δεν εκτελείται επιπλέον δραστηριότητα, ακολουθείται από διμερή μεταφορά στο κράτος μέλος εγκατάστασης, η εξαίρεση για επιπλέον δραστηριότητες που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο αυτής της παραγράφου ισχύει για μέγιστο αριθμό δύο επιπλέον δραστηριοτήτων φόρτωσης και/ή εκφόρτωσης, υπό τους όρους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο αυτής της παραγράφου.

Οι εξαιρέσεις για επιπλέον δραστηριότητες που ορίζονται στην παρ. 2 εφαρμόζονται μόνο μέχρι την ημερομηνία από την οποία οι ευφυείς ταχογράφοι που είναι συμβατοί με την απαίτηση καταγραφής διελεύσεων των συνόρων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, απαιτείται να τοποθετηθούν στα οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά σε κράτος μέλος, όπως ορίζεται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του εν λόγω Κανονισμού. Από την ημερομηνία αυτή, οι εξαιρέσεις για επιπλέον δραστηριότητες που ορίζονται στην παρ. 2 ισχύουν αποκλειστικά για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν οχήματα εφοδιασμένα με ευφυείς ταχογράφους, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10 του εν λόγω Κανονισμού.

 ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 30/2021 (παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 96/71/ΕΚ), δεν θεωρείται αποσπασμένος ένας οδηγός όταν εκτελεί διμερείς μεταφορές επιβατών.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως διμερής μεταφορά υπό διεθνή έκτακτη ή τακτική μεταφορά επιβατών, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009, νοείται όταν ο οδηγός πραγματοποιεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

α) Επιβιβάζει επιβάτες στο κράτος-μέλος εγκατάστασης και τους αποβιβάζει σε άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα

β) Επιβιβάζει επιβάτες σε κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα και τους αποβιβάζει στο κράτος-μέλος εγκατάστασης

γ) Επιβιβάζει και αποβιβάζει επιβάτες στο κράτος-μέλος εγκατάστασης για τους σκοπούς πραγματοποίησης τοπικών εκδρομών σε άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1073/2009.

Από τις 2 Φεβρουαρίου 2022, ημερομηνία από την οποία οι οδηγοί απαιτείται, δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, να καταγράφουν χειροκίνητα τα δεδομένα διέλευσης των συνόρων, η εξαίρεση για τις διμερείς μεταφορές επιβατών που προβλέπεται στην παρ. 1 εφαρμόζεται επίσης όταν, επιπλέον της διμερούς μεταφοράς επιβατών, ο οδηγός επιβιβάζει επιβάτες μία φορά ή/και αποβιβάζει επιβάτες μία φορά σε κράτη-μέλη ή τρίτες χώρες από τις οποίες διέρχεται ο οδηγός, υπό την προϋπόθεση ότι ο οδηγός δεν παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μεταξύ δύο σημείων εντός του κράτους-μέλους διέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για το ταξίδι της επιστροφής.

Η εξαίρεση αυτή για επιπλέον δραστηριότητες που ορίζεται στην παρ. 2 εφαρμόζεται μόνο μέχρι την ημερομηνία από την οποία οι ευφυείς ταχογράφοι που είναι συμβατοί με την απαίτηση καταγραφής διελεύσεων των συνόρων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, απαιτείται να τοποθετηθούν στα οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά σε κράτος μέλος, όπως ορίζεται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του εν λόγω Κανονισμού. Από την ημερομηνία αυτή, η εξαίρεση για επιπλέον δραστηριότητες που ορίζεται στην παρ. 2 ισχύει αποκλειστικά για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν οχήματα εφοδιασμένα με ευφυείς ταχογράφους, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10 του εν λόγω Κανονισμού.

 ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 30/2021 (παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 96/71/ΕΚ), δεν θεωρείται αποσπασμένος για τους σκοπούς του π.δ. 30/2021 [Οδηγία 96/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/957] οδηγός που διέρχεται από το έδαφος κράτους-μέλους χωρίς να προβαίνει σε φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων και επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

 ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 30/2021 (παρ. 1 άρθρου 2 της Οδηγίας 96/71/ΕΚ), δεν θεωρείται αποσπασμένος για τους σκοπούς του π.δ. 30/2021 [Οδηγία 96/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/957] οδηγός ο οποίος διέρχεται από το έδαφος κράτους-μέλους, όταν ο οδηγός εκτελεί την αρχική ή τελική οδική διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 431/1995 (Α’ 245) (άρθρο 1 Οδηγίας 92/106/ΕΟΚ), εάν η οδική διαδρομή από μόνη της συνίσταται σε διμερείς μεταφορές, όπως ορίζεται στo άρθρο 4.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οδηγός που εκτελεί ενδομεταφορές, όπως ορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 1072/2009 και (ΕΚ) 1073/2009, θεωρείται αποσπασμένος οδηγός βάσει του π.δ. 30/2021 [Οδηγία 96/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/957].

ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Για τους σκοπούς των άρθρων 4 και 10 του π.δ. 30/2021 [παρ. 1α άρθρου 3 Οδηγίας 96/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/957] η απόσπαση θεωρείται ότι λήγει όταν ο οδηγός εγκαταλείπει το κράτος-μέλος υποδοχής κατά την εκτέλεση διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών. Η εν λόγω περίοδος απόσπασης δεν επιτρέπεται να σωρεύεται με προηγούμενες περιόδους απόσπασης στο πλαίσιο τέτοιων διεθνών μεταφορών που πραγματοποιούνται από τον ίδιο οδηγό ή από άλλο οδηγό τον οποίο αντικαθιστά.

 ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Ο μεταφορέας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-μέλος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση απόσπασης στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας όπου είναι αποσπασμένος ο οδηγός το αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης/παροχής υπηρεσιών. Η δήλωση απόσπασης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), στο πλαίσιο και του άρθρου 3 του π.δ.101/2016, έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες της δήλωσης απόσπασης μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ). Για την υποβολή της δήλωσης απόσπασης ο μεταφορέας χρησιμοποιεί το τυποποιημένο πολύγλωσσο έντυπο της δημόσιας διασύνδεσης που συνδέεται με το Σύστημα Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), το οποίο θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2012.

Η δήλωση απόσπασης περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

α) Την ταυτότητα του μεταφορέα, τουλάχιστον με τη μορφή του αριθμού της κοινοτικής άδειας εφόσον ο αριθμός αυτός είναι διαθέσιμος

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή μεταφορών ή άλλου αρμόδιου επικοινωνίας στο κράτος-μέλος εγκατάστασης που λειτουργούν ως σύνδεσμοι με τις αρμόδιες αρχές στο κράτος-μέλος υποδοχής όπου παρέχονται οι υπηρεσίες και αποστέλλουν και λαμβάνουν έγγραφα ή ειδοποιήσεις

γ) Την ταυτότητα, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό της άδειας οδήγησης του οδηγού

δ) Την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας του οδηγού και το εφαρμοστέο σε αυτήν δίκαιο

ε) Την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης της απόσπασης

στ) Τους αριθμούς κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων

ζ) Το αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφοράς είναι μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά επιβατών, διεθνείς μεταφορές ή ενδομεταφορές

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ 1765/Β/12-04-2022 για την απόσπαση οδηγών στις οδικές μεταφορές