ΕΕ: Ισότιμοι κανόνες ανταγωνισμού για τις αεροπορικές μεταφορές

 

Μηχανισμό που θα εξασφαλίζει στις αερομεταφορές της θεμιτό ανταγωνισμό με τις αεροπορικές εταιρείες τρίτων χωρών δημιουργεί η ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών ενέκριναν την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της μεταρρύθμισης, η οποία είναι απαραίτητη για έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό και που δεν διέθετε μέχρι τώρα ένα αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

«Η ΕΕ διαθέτει τελικά ένα μέσο που αποσκοπεί στην εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των αεροπορικών εταιρειών. Αυτό θα πρέπει επίσης να συνεπάγεται χαμηλότερες τιμές και καλύτερες συνδέσεις για όλους όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνο» δήλωσε ο Norbert Hofer, υπουργός Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Αυστρίας, προεδρεύων του Συμβουλίου.

Δυνάμει της συμφωνίας, θα εφαρμόζεται ενιαία διαδικασία για την έναρξη των ερευνών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με ενδεχόμενα επανορθωτικά μέτρα, τόσο στις γενικές συμφωνίες της ΕΕ, όσο και στις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών που συνάπτουν οι χώρες της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνες και να λαμβάνει αποφάσεις για επανορθωτικά μέτρα, αν μια πρακτική που προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού προκάλεσε ζημία σε αερομεταφορέα της ΕΕ ή συνιστά σαφή απειλή ζημίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα επανορθωτικά μέτρα δεν τίθενται σε ισχύ παρά μόνον εάν η απειλή εξελιχθεί σε πραγματική ζημία.

Τα επανορθωτικά – χρηματοδοτικά ή επιχειρησιακά – μέτρα θα εγκριθούν με εκτελεστική πράξη της Επιτροπής, αλλά τα επιχειρησιακά μέτρα θα υπόκεινται σε αυστηρότερη διαδικασία.

Αφού εκδοθεί τύποις, ο προτεινόμενος κανονισμός θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα, ο οποίος παρουσιάζει πολλές ελλείψεις και δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη. Σε διεθνές επίπεδο, δεν υπάρχει επί του παρόντος πλαίσιο υπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) ή τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) που να διέπει τον ανταγωνισμό μεταξύ αερομεταφορέων.

Η συμφωνία της 20ής Νοεμβρίου εγκρίθηκε από τους πρέσβεις της ΕΕ, στο πλαίσιο της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου. Μόλις το εγκριθέν κείμενο διατυπωθεί οριστικά από τους γλωσσομαθείς νομικούς, πρέπει να εκδοθεί τύποις πρώτα από το Κοινοβούλιο και μετά από το Συμβούλιο. Μετά την έκδοση, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ είκοσι μέρες μετά τη δημοσίευσή του.