Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της ΕΕΣΣΤΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Το «πράσινο» φως έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της ΕΕΣΣΤΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία ανήκει στον ιταλικό όμιλο Ferrovie Dello Stato Italiane. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η συγκέντρωση των ΕΕΣΣΤΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, παρά το γεγονός ότι κατέχουν κάθε μια υπερδεσπόζουσα θέση στις επιμέρους αγορές όπου έχουν δραστηριότητες, εντούτοις δεν εκτιμάται ότι η συγκέντρωσή τους «θα επιφέρει κάθετες επιπτώσεις στις επηρεαζόμενες αγορές, όπως ο αποκλεισμός ανταγωνιστών σε πρόσβαση ή σε πελάτες στην αγορά των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, μέσω των υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού από τη νέα οντότητα».

Αναλυτικότερα στην επίσημη  ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει τα εξής: «Σε συνεδρίαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 27 Φεβρουαρίου 2019, αποφασίστηκε ομόφωνα το εξής: η έγκριση της από 27.11.2018 γνωστοποίηση συγκέντρωσης αποκλειστικού ελέγχου επί της επιχείρησης με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές ­ Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία», του ομίλου FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3959/11, όπως ισχύει.

Αμφότερες οι επιχειρήσεις ήδη δραστηριοποιούνται, με υπερδεσπόζουσα θέση, η μεν εξαγοράζουσα ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην αγορά των επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, η δε εξαγοραζόμενη ΕΕΣΣΤΥ στην αγορά επομένου επιπέδου, ήτοι της επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Ωστόσο, δεν εκτιμάται ότι η εν λόγω συγκέντρωση θα επιφέρει κάθετες επιπτώσεις στις επηρεαζόμενες αγορές, όπως ο αποκλεισμός ανταγωνιστών σε πρόσβαση ή σε πελάτες στην αγορά των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, μέσω των υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού από την νέα οντότητα. Πράγματι, το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο (Ν. 4408/2016, Οδηγία 2012/34, Κανονισμός 2017/2177) και ο αρμόδιος Φορέας τήρησης αυτού, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) που έχει την εξουσία έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων, διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σε υπηρεσίες συντήρησης τροχαίου υλικού από την εξαγοραζόμενη ΕΕΣΣΤΥ, με υποχρεώσεις διαφάνειας και μη διακριτικής μεταχείρισης για όλους τους υφιστάμενους ή δυνητικούς ανταγωνιστές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ».