Διπλασιασμός κερδών και υπερδιπλασιασμός μερίσματος για την ΟΛΠ Α.Ε.

 

Ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ Α.Ε. το 2018 ανήλθε σε 132,9 εκατ. ευρώ έναντι 111,5 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2 %. H μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης κατά 27,8% ή κατά 12,2 εκατ. ευρώ περίπου και των εσόδων από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων κατά 25,3% ή κατά  5,1 εκατ. ευρώ περίπου. Επιπλέον αύξηση εσόδων σημειώθηκε στον τομέα διακίνησης αυτοκινήτων κατά 13,2% ή ποσού 1,6 εκατ. ευρώ και ναυπηγοεπισκευής κατά 37,4% ή 2,6 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 42,3 εκατ. ευρώ έναντι 21,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 100% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 147% σε 27,9 εκατ. ευρώ έναντι 11,3 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017.

Όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν αύξηση 4,3% και ανήλθαν σε 94,1 εκατ. ευρώ, οι αμοιβές προσωπικού παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν σε 55,4 εκατ. ευρώ έναντι 57,8  εκατ. ευρώ το 2017. Η μείωση ποσού 2,4 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στη χορήγηση κινήτρων εθελούσιας αποχώρησης σε όσους εργαζόμενους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Επίσης η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 4,8 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό  Δημόσιο για τη χρήση 2018 έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το 2017.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν και τα διαθέσιμα που ανήλθαν σε 80,9 εκατ. ευρώ έναντι  61,9 εκατ. ευρώ το 2017.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,424 ευρώ από 0,1712 ευρώ το 2017 (αύξηση 148%).

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu δήλωσε: «Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά για την ΟΛΠ Α.Ε. από άποψη κερδοφορίας μέχρι την επόμενη! Όλες οι επιχειρησιακές μονάδες συνεχώς βελτιώνουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και το οικονομικό τους αποτέλεσμα. Περιμένουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις από το ελληνικό κράτος ώστε να επιταχύνουμε την υλοποίηση των επενδύσεων, που όπως προκύπτει και από τα σημερινά αποτελέσματα δημιουργούν προστιθέμενη αξία και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους μετόχους, τους εργαζομένους, τις τοπικές κοινωνίες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΟΛΠ Α.Ε.».