Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για εξυγίανση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για εξυγίανση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου στεγάζονται των περίπου 900 επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, ήπιας μεταποίησης, αποθήκευσης κ.λπ.

Δίδεται έτσι η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να υπερβούν τις δεσμεύσεις που έως τώρα αντιμετώπιζαν και εφόσον εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες του ΕΣΠΑ να αναβαθμιστούν σε μια άτυπη βιομηχανική ζώνη.  Στο ΦΕΚ  συγκεκριμένα ( 15.9.2023, Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 5486) δημοσιεύεται η απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης, με την οποία η περιοχή του Καλοχωρίου χαρακτηρίζεται ως άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, η οποία χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ν.4982/2022 (άρθρο 20/παρ.2).

Η ΚΥΑ εκδόθηκε μετά την εκπόνηση μελετών, που ανατέθηκαν από την Γ.Γ. Βιομηχανίας (σ.σ. στη Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ) και, ακολούθως, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ( Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ, Γ.Τσακούμης & Σια ΕΕ, Δίκτυο Α.Ε.) και οι οποίες, αποτύπωσαν την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Α.Β.Σ και την ανάγκη οριοθέτησης και εξυγίανσής της, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περίπου 900 εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκεί, είναι πολλά, προβλήματα που προξενούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις κοντινές κοινότητες και μεγάλη υποβάθμιση στο φυσικό περιβάλλον.

Για να προχωρήσει η διαδικασία, μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ, θα πρέπει το 55% των 875 επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Καλοχώρι, να συστήσουν μία Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ) , η οποία θα λειτουργήσει ως ο επισπεύδων φορέας για την εκπόνηση των μελετών και των έργων που χρειάζεται η περιοχή. Σε αυτή την Εταιρεία, θα μπορούν να συμμετέχουν και φορείς, αλλά ο κρίσιμος παράγοντας είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων. Θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες μελέτες για το τί χρήζει αλλαγής, διαμόρφωσης κ.λπ..

Η ευρύτερη βιομηχανική περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, έχει συνολική έκταση 11.293 στρέμματα περίπου και χωροθετείται εντός των Δημοτικών Ενοτήτων Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα και Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. (σ.σ. τελικώς εξαιρέθηκε το πρώην στρατόπεδο Γκόνου). Στα 11.293 στρέμματα, κάτωθεν και άνωθεν της ΠΑΘΕ, λειτουργούν 875 επιχειρήσεις, Τα δομημένα οικόπεδα καλύπτουν επιφάνεια 7.017 στρεμμάτων, ενώ τα κτίρια καλύπτουν το 15% της επιφάνειας, δηλαδή 1.694,68 στρέμματα.

Στην περιοχή αυτή, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, μπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (Ε.Π.Ε.), τα ακριβή όρια του οποίου θα προσδιοριστούν στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης ανάπτυξης Ε.Π.Ε. που θα εκδοθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4982/2022. Δηλαδή, όπως προβλέπεται, το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (Ε.Π.Ε.) ιδρύεται και αναπτύσσεται στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (Α.Β.Σ.), είτε με αίτηση της ενδιαφερόμενης Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Δ.Ε.Π.), είτε με δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία του, από τη Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, απαιτείται να έχουν διαπιστωθεί σημαντικά λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, η κάλυψη από τις δομημένες επιφάνειες να υπερβαίνει το 15,02% της οριοθετημένης έκτασης και, η αιτούμενη προς οριοθέτηση έκταση να έχει εμβαδό άνω των 100 στρεμμάτων, προϋποθέσεις που καλύπτονται στην περίπτωση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης Καλοχωρίου.