Αttica Group: Συμφωνία με πιστωτές και μετόχους για τη συγχώνευση και απορρόφηση της ΑΝΕΚ

Σε συμφωνία με τους πιστωτές και τους μετόχους της ΑΝΕΚ προχώρησε η Attica Group, με στόχο την πλήρη συγχώνευση και απορρόφηση της κρητικής εταιρείας από τον Όμιλο της Attica.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Attica A.E. Συμμετοχών» που εξέδωσε στις 21 Σεπτεμβρίου, επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των μεγαλυτέρων πιστωτών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ASTIR NPL FINANCE 2020-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, CROSS OCEAN AGG COMPANY I) και μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ATTICA BANK, CROSS OCEAN AGG COMPANY I και VΑRΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.) της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» (ΑΝΕΚ).

 Στόχος της συμφωνίας

α) Η συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την ATTICA με σχέση ανταλλαγής μία κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA

β) Η καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους € 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης

Η συμφωνία απεστάλη στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 από τους νομικούς συμβούλους προς υπογραφή από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών θα συγκληθούν σύμφωνα με τον νόμο και τα καταστατικά τους για να αποφασίσουν σχετικά με την έναρξη και τις επιμέρους παραμέτρους της διαδικασίας συγχώνευσης. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής θα συζητηθεί εν συνεχεία στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών και θα επιβεβαιωθεί με έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το δίκαιο και εύλογο. Η συγχώνευση θα τεθεί προς έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών.

Η συναλλαγή υπόκειται πέραν της έγκρισης των αρμοδίων οργάνων των δύο εταιρειών στους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και κάθε άλλη τυχόν απαιτούμενης έγκρισης ή άδειας).

Η ATTICA εκτιμά ότι η συναλλαγή θα αποβεί προς όφελος των μετόχων, εργαζομένων και προμηθευτών των δύο εταιρειών και της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας γενικότερα.