Ανανέωση πιστοποίησης ISO 20000 για την Athens Technology Center (ATC)

Η Athens Technology Center (ATC) διατηρεί το πιστοποιητικό της για την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 20000-1:2018, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη σχετική διαδικασία επιτήρησης από την  TÜV Austria Hellas. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνεται εκ νέου η παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών με εγγυημένο, υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και εξυπηρέτησης (SLA), σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα, η ATC εφαρμόζει ήδη (Σεπτέμβριος 2022) σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, στοχεύοντας στην συνεχή ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των αναγκών των πελατών της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται πως η Athens Technology Center (ATC) εφαρμόζει Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης στα πεδία της Ποιότητας (ISO 9001:2015), του Περιβάλλοντος (ISO 14001:2015) αλλά και της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001:2018), μέσω του οποίου:

  • Τεκμηριώνονται όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες, ορίζονται σημεία ελέγχου, γίνεται συστηματική μέτρηση των δεικτών αποδόσεως που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της
  • Διασφαλίζεται ότι ο οργανισμός ακολουθεί το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος στον χώρο που δραστηριοποιείται, υπογραμμίζοντας την περιβαλλοντική συνείδησή του
  • Πιστοποιείται πως η ATC εργάζεται για τη δημιουργία ενός ακόμα πιο ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και ενός υγιέστερου εργατικού δυναμικού

Τέλος, η ATC εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO/IEC 27001:2013 & ISO/IEC 27701:2019, μέσω του οποίου αξιολογούνται οι κίνδυνοι που απειλούν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που επεξεργάζεται η εταιρεία και λαμβάνονται μέτρα που εγγυώνται τα απαιτούμενα επίπεδα ασφαλείας.