Ανάπτυξη οδηγού χρήσης με τους δείκτες αξιολόγησης της ηλεκτρονικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το πλήθος των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται ηλεκτρονικά αυξάνεται συνεχώς, αναδιαμορφώνοντας υφιστάμενα επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου. Η πανδημία COVID-19 λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων και οδήγησε σε αύξηση της διείσδυσης του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου, δημιουργώντας νέες και πολλές προκλήσεις για τους λιανεμπόρους και προμηθευτές που σχετίζονται κυρίως με την περισυλλογή των ηλεκτρονικών παραγγελιών και τη διανομή του τελευταίου χιλιομέτρου.

Για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις οι λιανέμποροι και προμηθευτές τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί χρειάζεται να εφαρμόσουν νέες καινοτόμες λύσεις για την προσαρμογή και αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να μετρούν την απόδοσή της.

Με δεδομένα τα παραπάνω, η ομάδα εργασίας του ECR Hellas με αντικείμενο “e-supply chain”, αποτελούμενη από εταιρείες μέλη από τον χώρο του λιανεμπορίου, της βιομηχανίας και 3PLs, υπό την επιστημονική επίβλεψη της Δρ. Ελένης Ζάμπου, επιστημονική συνεργάτης του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέπτυξε έναν οδηγό χρήσης με τους δείκτες αξιολόγησης της ηλεκτρονικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

 Οι δείκτες αναπτύχθηκαν με στόχο να βοηθήσουν τις εταιρείες:

  • Να λαμβάνουν αποφάσεις που υποστηρίζονται με ποσοτικά δεδομένα
  • Να αξιολογούν πληρέστερα τις παρεχόμενες / λαμβανόμενες υπηρεσίες και να συγκρίνουν την απόδοση / εξέλιξή τους
  • Να προσδιορίσουν τις σωστές διαδικασίες μέτρησης στον οργανισμό τους και τους κατάλληλους δείκτες απόδοσης
  • Να βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικών πελατών, να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των επιμέρους διαδικασιών
  • Να υποστηρίξουν την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του ηλεκτρονικού καναλιού