Έως 75% η στήριξη σε επιχειρήσεις στο τομέα της Μεταποίησης και των 3PL LOGISTICS

Aναπτυξιακός Νόμος – 1ο καθεστώς του Ν 4887/22 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ»

Στο καθεστώς, υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τα επενδυτικά σχέδια – logistics 3pl, η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου δύναται να ανέρχεται μέχρι 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών και ο τόπος εγκατάστασής τους θα πρέπει να είναι διακριτός από εγκαταστάσεις άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή των εταιρειών του Ομίλου.

-Δικαιούχοι των ενισχύσεων, είναι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά την έναρξη εργασιών του έργου.

-Είδη Ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή,

β. Επιχορήγηση,

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,

 

-Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000.000 € για όλα τα είδη ενισχύσεων.

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί:

ι) τα 3.000.000 € για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση  (ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης) και

ιι) τα 5.000.000 € για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

 

– Επιλέξιμες δαπάνες – Περιφερειακών ενισχύσεων

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού :

– κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, και βοηθητικών εγκαταστάσεων. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 70% για τα επενδυτικά σχέδια των logistics 3pl.

-αγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης – (υπό προϋποθέσεις)

-αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

-μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,

-εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:

-μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

-συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

 

   γ. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

  1. Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ
  2. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
  3. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
  4. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
  5. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
  6. Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ

 

Aξιολόγηση

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης, καταρτίζεται Προσωρινός Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

 

Επιμέλεια: PK CONSULTING GROUP

Δείτε περισσότερα…….