Έως 29 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον β’ κύκλο “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα”/Αναπτυξιακός Νόμος

Το ποσό των 150 εκατ. ευρώ προβλέπει ο Αναπτυξιακός Νόμος για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του β’ κύκλου για το καθεστώς “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα”. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο εν λόγω καθεστώς τρέχει από την 1η Ιουνίου 2023 ενώ ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών έχει οριστεί η 29η Σεπτεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η υποβολή επενδυτικού σχεδίου που έχει ήδη υποβληθεί στην 1η προκήρυξη, με την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης αιτήματος απόσυρσης του στην αρμόδια υπηρεσία ή την προηγούμενη έκδοση απορριπτικής απόφασης. Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Όπως προαναφέρθηκε ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2023 ανέρχεται σε €150 εκατ., εκ των οποίων τα €75 εκατ. αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα λοιπά €75 εκατ. αφορούν τα είδη:

 • ενίσχυσης της επιχορήγησης
 • επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Για την υπαγωγή στo καθεστώς ενίσχυσης απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται σε:

 • €1 εκατ. για μεγάλες επιχειρήσεις,
 • €500 χιλ. για μεσαίες επιχειρήσεις
 • €250 χιλ. για μικρές επιχειρήσεις,
 • €100 χιλ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • €50 χιλ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, θεωρείται ότι δεν πληρείται η ως άνω προϋπόθεση.