Έτοιμη η νομοπαρασκευαστική που θα αλλάξει τη νομοθεσία για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με έργο τη μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, με σκοπό την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Στόχος είναι να απλοποιηθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον αυτής και να διευκολυνθούν οι σχετικές επιχειρηματικές επενδύσεις. Η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 30 Ιουνίου του 2022.

Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ορίστηκε ο Δρ. Οικονομικής Μεταφορών- Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Ευάγγελος Σαμπράκος. Η επιτροπή αποτελείται από ακόμα 11 μέλη.