Έρευνα ΣΕΒ: Επαγγέλματα και δεξιότητες του μέλλοντος στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί ένα κλαδικό οικοσύστημα της ελληνικής οικονομίας με σημαντική συνεισφορά τόσο σε όρους παραγωγής, όσο και απασχόλησης σύμφωνα με το special report του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΕΒ).

Περιλαμβάνει τους κλάδους των μεταφορών (χερσαίων, πλωτών και αεροπορικών), των ταχυμεταφορών, της αποθήκευσης και των άλλων δραστηριοτήτων που είναι συναφείς με τις μεταφορές.

Το special report παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα έρευνας σχετικά με την ανάπτυξη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και τις οικονομικές, τεχνολογικές και άλλες μεταβολές που επηρεάζουν τις κυριότερες ειδικότητες του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων του τομέα.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι κύριες γνώσεις-δεξιότητες-ικανότητες που είναι απαραίτητες για δέκα ειδικότητες του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες είναι οι εξής: υπεύθυνος σχεδιασμού ζήτησης, υπεύθυνος εφοδιαστικής αλυσίδας, υπεύθυνος logistics, υπεύθυνος μεταφορών, υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών, υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπεύθυνος διανομής, μηχανικός logistics, υπεύθυνος ΙΤ για τα logistics, υπάλληλος αποθήκης.

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με την συμβολή στελεχών επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων του τομέα αλλά και εκπαιδευτικών που προέρχονταν από Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα.

Ο ΣΕΒ αναφέρει σχετικά: «Το 2009, η αξία της παραγωγής του τομέα αντιστοιχούσε στο 5,2% του ΑΕγχΠ, ενώ το 2016 είχε αυξηθεί σε 7,2% του ΑΕγχΠ. Τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακατομή της δραστηριότητας του τομέα μεταξύ των επί μέρους κλάδων που τον αποτελούν, η οποία αφορά, κυρίως, στην ενίσχυση της δραστηριότητας στον κλάδο της αποθήκευσης και των δραστηριοτήτων που είναι συναφείς με τις μεταφορές και στην υποχώρησή της στον κλάδο των χερσαίων μεταφορών.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς την περίοδο 2009-2016 αυξήθηκε το μερίδιο της απασχόλησης σε επαγγέλματα υψηλών προσόντων από 16% σε 21% της συνολικής απασχόλησης στον τομέα και υποχώρησε το μερίδιο της απασχόλησης σε επαγγέλματα χαμηλών προσόντων από 58% σε 53%, ενώ η απασχόληση σε επαγγέλματα μεσαίων προσόντων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη κοντά στο 26%. Πρόκειται για έναν τομέα που επέδειξε σχετική ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης, υποστηρίζει έμμεσα ή άμεσα το σύνολο, σχεδόν, των οικονομικών δραστηριοτήτων, βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων μετασχηματισμού της οικονομίας και η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξή του.

Τα τελευταία χρόνια συντελούνται σημαντικές μεταβολές στον τομέα, οι οποίες επηρεάζουν το προφίλ των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό. Η αναβάθμιση της διαχείρισης των αποθεμάτων ως επιχειρησιακή λειτουργία, η βελτίωση της τεχνολογίας, η επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων σε θέματα logistics και η ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας δημιουργούν νέες ειδικότητες και αλλάζουν τη σύνθεση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για μερικές από τις υφιστάμενες.

Για τη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τομέα και την παρακολούθηση των μεταβολών αυτών, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή μίας στρατηγικής ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει δράσεις, που πρέπει να αναληφθούν τόσο από την Πολιτεία (όπως η δημιουργία νέων και η αναβάθμιση των υφιστάμενων προγραμμάτων τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης σε ειδικότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας, η δημιουργία σύγχρονων και ολοκληρωμένων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επίπεδο ΑΕΙ και η επανεξέταση και βελτίωση των συστημάτων αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων) όσο και από τους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων του τομέα και τις ίδιες τις επιχειρήσεις (όπως η λειτουργία Τομεακού Συμβουλίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και η υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης). Η εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα, προϋποθέτει τη στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και Πολιτείας» καταλήγει ο ΣΕΒ.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την έρευνα του ΣΕΒ «Επαγγέλματα και δεξιότητες του μέλλοντος στην εφοδιαστική αλυσίδα».