ICAP: Επιτείνεται η στρατηγική επένδυση των εταιρειών στην Κοινωνική τους Ευθύνη

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Ερευνών και Κλαδικών Μελετών της ICAP πραγματοποίησε δειγματοληπτική έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στο πλαίσιο της ετήσιας εκδοτικής πρωτοβουλίας της ΙCAP “Leading Employers in Greece” που εστιάζει στην ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, αξία των ευρύτερων πρακτικών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και των προγραμμάτων Κοινωνικής Δράσης και Προσφοράς.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κατανοούν ότι η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) είναι σημαντική για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ιδιαίτερα, οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις φαίνεται να την κατατάσσουν αρκετά ψηλά στις επιχειρηματικές τους δράσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΚΕ θεωρείται «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική στο 86% των επιχειρήσεων (του δείγματος), ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι 1 στις 2 επιχειρήσεις αύξησαν την δαπάνη για ενέργειες ΕΚΕ το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, οι εταιρείες θεωρούν ότι η ΕΚΕ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού το 51% θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης / εφαρμογής των πρακτικών της εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Ως το κυριότερο όφελος των επιχειρήσεων που έχουν από τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (87%) θεωρεί την ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας (φήμη, brands κ.λπ.).

Tα μεγαλύτερα κονδύλια δαπανήθηκαν για δράσεις που σχετίζονται με την Κοινωνία, καταλαμβάνοντας μερίδιο 36%, ποσοστό αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περσινή έρευνα. Κυριότερες δράσεις ΕΚΕ που αφορούν την κατηγορία αυτή είναι οι δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή και είδος και η ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις (πυρκαγιές, φυσικά φαινόμενα κ.α). Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τελευταίου είναι η καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής το 2018, που προκάλεσε μαζική κινητοποίηση επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανισμών και φορέων, αναδεικνύοντας αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός και η συνεργασία.

Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν τα προγράμματα ΕΚΕ που εφαρμόζουν ως υποχρέωση τους προς την κοινωνία και να τα αντιμετωπίζουν ως επένδυση και όχι ως πρόσθετο κόστος. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοβουλιών και στρατηγικών από την πλευρά της πολιτείας θα αποτελέσουν τα μέτρα για την αύξηση της διείσδυσης των δράσεων της ΕΚΕ στη χώρα μας».

Συμπεράσματα της Έρευνας

Τα κυριότερα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αναφερόμενη πρωτογενή έρευνα συνοψίζονται στα εξής:

  • Παρά την αναγνώριση της σημαντικότητας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (51%) θεωρεί ότι ο βαθμός εφαρμογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα
  • Το μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων για δράσεις ΕΚΕ κατέχει η κατηγορία Κοινωνία με 36% (έναντι 26% το προηγούμενο έτος)
  • Η πλειοψηφία του δείγματος (45%) δήλωσε ότι διαθέτει ξεχωριστή Διεύθυνση/Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη διαχείριση των σχετικών δράσεων. Ακολουθεί με 25% η Διοίκηση της εταιρείας
  • Το 73% των εταιρειών δαπανά έως €200.000 για δράσεις ΕΚΕ σε ετήσια βάση. 1 στις 2 επιχειρήσεις αύξησε τα έξοδα για ενέργειες ΕΚΕ το 2018
  • Ορισμένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ που εφαρμόζονται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό από τις εταιρείες του δείγματος είναι οι εξής: α) η παροχή δυνατοτήτων εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού (85%), β) η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζομένους (83%) και γ) Δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή/και είδος (79%)
  • Η ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας και η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού αξιολογήθηκε από το 87% και το 85%αντίστοιχα των εταιρειών του δείγματος ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό όφελος που επιφέρουν οι δράσεις ΕΚΕ. Ακολουθεί η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο με 82%
  • Η ελλιπής γνώση και κατάρτιση της διοίκησης της εταιρείας σε θέματα ΕΚΕ, με ποσοστό 16%, και το οικονομικό κόστος, με 15%, θεωρούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Το 2018 η καταστροφή στο Μάτι αποτέλεσε αφορμή για την κινητοποίηση ενός μεγάλου αριθμού, κυρίως μεγάλου μεγέθους, κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων και τον συντονισμό ενός πλήθους δράσεων και πρωτοβουλιών ΕΚΕ με κοινό σκοπό την αναζωογόνηση της περιοχής και την ανακούφιση των πληγέντων συμπολιτών. Το γεγονός αυτό δείχνει πως οι επιχειρήσεις μέσω της ΕΚΕ μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα και να αναδείξουν αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός, η συνεργασία, με γνώμονα το καλό του κοινωνικού συνόλου.

Οι επιχειρήσεις πλέον κατανοούν ότι μια στρατηγική προσέγγιση της ΕΚΕ είναι ολοένα και πιο σημαντική για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και πηγή πολλαπλών οφελών για το κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμα σημεία θεωρούνται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοβουλιών και στρατηγικών από την πλευρά της πολιτείας που θα ενθαρρύνουν μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα.