Νέο σχέδιο από Ε.Κ. για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030

Το ΕΚ ενέκρινε  σχέδια για περαιτέρω μειώσεις στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από φορτηγά μέχρι το 2030. Συγκεκριμένα, μόλις χθες (14/11/2018) το ΕΚ υιοθέτησε υψηλότερο στόχο (35%) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30%) για τα νέα φορτηγά με σκοπό να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ μέχρι το 2030, με μεσοπρόθεσμο στόχο το 20% μέχρι το 2025.

 Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών ρύπων (τα οποία παράγουν τουλάχιστον 50% λιγότερες εκπομπές από τα συμβατικά) θα αντιπροσωπεύουν το 20% των πωλήσεων μέχρι το 2030 και το 5% μέχρι το 2025.

 Πριν από το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει καταρτίσει σχέδια για  αξιόπιστες μετρήσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε πραγματικές συνθήκες.

 Κοινωνικός αντίκτυπος της απαλλαγής από τον άνθρακα

 Τα μέλη του ΕΚ αναγνωρίζουν ότι μια κοινωνικά αποδεκτή και ισορροπημένη μετάβαση σε μεταφορές χωρίς εκπομπές καυσαερίων απαιτεί αλλαγές σε όλη την αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με πιθανές αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις. Η ΕΕ θα πρέπει επομένως να βοηθήσει τους εργαζόμενους του κλάδου να αποκτήσουν καινούργιες δεξιότητες και διαφορετική μορφή δουλειάς, πράγμα που αφορά κυρίως τις περιοχές και τις κοινότητες που θα επηρεαστούν περισσότερο από τη μετάβαση.

 Κύκλος ζωής των εκπομπών

 Το 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από τα βαρέα οχήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και να προτείνει, εάν είναι απαραίτητο, στους κατασκευαστές την υποχρέωση να υποβάλλουν αναφορά.

 Δήλωση του εισηγητή

 Ο εισηγητής Bas Eickhout (Πράσινοι, Ολλανδία) δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ θέτουμε κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των βαρέων οχημάτων. Ο κλάδος αναπτύσσεται γρήγορα και το ίδιο και η ρύπανση που προκαλεί. Συμφωνήσαμε σε μία πιο φιλόδοξη πρόταση από αυτή της Επιτροπής, πράγμα που είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Πρέπει επίσης να προετοιμαστούμε να κάνουμε χρήση νέων τεχνολογιών, και για το λόγο αυτό προτείνουμε μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές, για να πιέσουμε την αγορά να χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες».

 Επόμενα βήματα

 Το ΕΚ υιοθέτησε τη θέση του με 373 ψήφους υπέρ, 285 κατά και 16 αποχές. Το ΕΚ θα ξεκινήσει τώρα τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο των Υπουργών.

Τα βαρέα οχήματα αντιπροσωπεύουν το 27% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις οδικές μεταφορές και σχεδόν το 5% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ (στοιχεία από το 2016). Από το 1990, οι εκπομπές των βαρέων οχημάτων έχουν αυξηθεί κατά 25%, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ενώ χωρίς μέτρα θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Το κείμενο που εγκρίθηκε είναι διαθέσιμο εδώ http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html