ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση βάρους φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά το 4ο τρίμηνο 2018

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το 4ο τρίμηνο του 2018. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το 4ο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το 4ο  τρίμηνο του 2017. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το 4ο τρίμηνο του 2018 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 85.829,1 χιλιάδες τόνους έναντι 97.829,5 χιλ. τόνων κατά το 4ο τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση 12,3%.

Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.413.563,3 χιλ. το 4ο τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2017 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.163.551,0 χιλ. (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, το 4ο τρίμηνο του 2018 έναντι του 4ου τριμήνου του 2017 η παρατηρούμενη μείωση οφείλεται κυρίως στην κατηγορία «Στερεά χύμα». Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, για την ίδια χρονική περίοδο, η πιο σημαντική αύξηση οφείλεται στην κατηγορία «Στερεά χύμα» ενώ την πιο σημαντική μείωση παρουσίασε η κατηγορία «Εμπορεύματα σε παλέτες» (Πίνακας 2, Γράφημα 2).

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, ποσοστό 46,3% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 30,7% το 4ο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2017. Αύξηση παρουσιάστηκε στις φορτώσεις που έγιναν στις λοιπές Μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου (Πίνακας 3, Γραφήματα 3 και 4).

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 46,2%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 30,8% το 4ο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2017. Αύξηση παρουσιάστηκε στις εκφορτώσεις που έγιναν στις λοιπές Μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου (Πίνακας 4, Γραφήματα 5 και 6).