Αύξηση 7,2% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Σημαντική αύξηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης το 2018, λόγω της αύξησης του όγκου των φορτίων που εξυπηρέτησε το λιμάνι την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση που ενέκρινε στις 30 Απριλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 7,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω της αυξημένης διακίνησης εισαγωγών/εξαγωγών, η οποία από 348.503 TEUs το 2017 ανήλθε σε 363.109 TEUs το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%, αλλά και της αυξημένης διακίνησης διαμετακόμισης που αυξήθηκε από 52.495 TEUs το 2017 σε 60.637 TEUs το 2018, σημειώνοντας αύξηση 15,5%. Το μείγμα των εμπορευματοκιβωτίων βελτιώθηκε το 2018, με αποτέλεσμα τα έσοδα των εμπορευματοκιβωτίων να αυξηθούν σε υψηλότερο ποσοστό από το συνολικό όγκο διακίνησης (7,2% έναντι 5,6% αντίστοιχα).

Ο συνολικός όγκος των φορτίων του Συμβατικού Λιμένα αυξήθηκε κατά 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ένα βελτιωμένο μίγμα φορτίων, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του Συμβατικού Φορτίου να αυξηθεί κατά 11,6%, από 16,9 εκατ. ευρώ το 2017 σε 18,9 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων και την Επιβατική Κίνηση παρέμειναν, σε μεγάλο βαθμό, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε από 21,8 εκατ. ευρώ το 2017 σε 27,1 εκατ. ευρώ το 2018, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 24,4%. Η αύξηση δεν οφείλεται μόνο στα αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης τόσο στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων όσο και στον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, με αποτέλεσμα ο δείκτης Μικτού Κέρδους να αυξηθεί από 40,2% το 2017 σε 46,4% το 2018.

Το 2017 το Καθαρό Κέρδος επηρεάστηκε αρνητικά από την απομείωση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και των προβλέψεων αναμενόμενων ζημιών. Το 2018 οι επιπτώσεις αυτές έχουν αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που, σε συνδυασμό με την αύξηση των οικονομικών επιδόσεων από την επιχειρησιακή λειτουργία, οδήγησε σε συνολική αύξηση των Καθαρών Κερδών  κατά 10 εκατ. ευρώ περίπου το 2018, αυξάνοντας τον Δείκτη Καθαρού Κέρδους από 13,4% το 2017 σε 29,3% το 2018.

Σχετικά με την ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Σωτήριος Θεοφάνης, δήλωσε: «Μετά την αλλαγή της Μετοχικής Σύνθεσης της ΟΛΘ Α.Ε. τον Μάρτιο του 2018, η νέα Διοικητική Ομάδα έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του Λιμένα, τη βελτίωση της αξιοπιστίας της εξυπηρέτησης των πελατών, και την ανάπτυξη της εταιρείας με στόχο νέους πελάτες και αγορές. Το αυξημένο επίπεδο δραστηριότητας και η βελτιωμένη οικονομική επίδοση του 2018 δείχνει ότι βαδίζουμε στον σωστό δρόμο, αλλά χρειάζονται ακόμα μεγάλες προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη της δυναμικής του Λιμένα. Μέρος αυτών των προσπαθειών αποτελούν όχι μόνο οι επενδύσεις αύξησης της χωρητικότητας του Λιμένα, που θα μας δώσουν μεγαλύτερες ευκαιρίες στις υφιστάμενες και νέες αγορές, αλλά και η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του, με σκοπό την επιπλέον βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και κατά συνέπεια τη δικαίωση της εμπιστοσύνης που η εταιρεία απολαμβάνει από τους μετόχους της, την πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη οικονομική κοινότητα της Β. Ελλάδας, αλλά κατ΄ επέκταση της Βαλκανικής και της ΝΑ Ευρώπης».