Αύξηση 11,6% στα έσοδα του ΟΛΘ από τα εμπορευματοκιβώτια στο πρώτο εξάμηνο του 2018

Κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας περιόδου έως τις 30 Ιουνίου 2018, ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, ανήλθε σε 29,2 εκατ. ευρώ, υψηλότερος κατά 4,3% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών 28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά 11,6%, από 16,7 εκατ. ευρώ σε 18,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από τον Συμβατικό Λιμένα μειώθηκαν κατά 6,1%, από 10,3 εκατ. ευρώ σε 9,7 εκατ. ευρώ.

Το περιθώριο μικτού κέρδους ως ποσοστό των πωλήσεων ήταν 50,3% για την εξαμηνιαία περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2018 έναντι 52,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας, ωστόσο επηρέασε μόνο τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας κατά το δεύτερο μέρος του εξαμήνου.

Από την άλλη πλευρά, η Εταιρεία επηρεάστηκε από ορισμένες πρόσθετες δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν (i) την αύξηση του τιμήματος παραχώρησης από το 2% του κύκλου εργασιών στο 3,5%, που αντιπροσωπεύει πρόσθετο κόστος 428 χιλιάδων ευρώ για την εξαμηνιαία περίοδο του 2018, (ii) την αύξηση του κόστους μισθοδοσίας ως αποτέλεσμα του επαναϋπολογισμού του 13ου και του 14ου μισθού, οι οποίοι περικόπηκαν όταν το Λιμάνι ανήκε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που αντιπροσωπεύει  Terminal Link της τάξεως των  323 χιλιάδων ευρώ.

Ο αριθμός των φορτοεκφορτώσεων που διεκπεραιώθηκαν στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 10,8%, από 188.306 πέρυσι σε 208.553 κατά την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018. Την αύξηση διαμόρφωσαν οι εισαγωγές (+ 14,3%) και οι εξαγωγές (+ 11,3%) εγχώριων φορτίων. Ο κύκλος εργασιών από άλλες δραστηριότητες, όπως υπηρεσίες διαχείρισης και αποθήκευσης φορτίου, αυξήθηκε κατά 11,0%.

Ο αριθμός των τόνων που διακινήθηκαν από/προς τους τερματικούς σταθμούς Συμβατικού φορτίου μειώθηκε κατά 17,1% από 2.229.774 τόνους σε 1.847.744 τόνους. Παρόλο που παρατηρήσαμε σημαντική ανάκαμψη τους τελευταίους μήνες της περιόδου, τα φορτία νικελίου (-34%) και κλίνκερ (-31%) ήταν χαμηλότερα από πέρυσι. Από την άλλη πλευρά, η μεταβολή της σύνθεσης των διακινηθέντων φορτίων οδήγησε σε υψηλότερες μέσες τιμές οι οποίες περιόρισαν την πτώση των εσόδων.

Κόστος πωληθέντων

Κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας περιόδου έως τις 30 Ιουνίου 2018, το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 14,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,5% σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους (13,4 εκατ. ευρώ). Ορισμένα στοιχεία αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, μεταξύ των οποίων:

  • Το τίμημα παραχώρησης που ανέρχεται πλέον στο 3,5% επί των συνολικών εσόδων (2% μέχρι τις 23 Μαρτίου 2018). Αυτή η αύξηση αντιπροσωπεύει πρόσθετο κόστος 428 χιλιάδων ευρώ για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με πέρυσι
  • Ο επαναϋπολογισμός του 13ου και του 14ου μισθού σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα στις ιδιωτικές εταιρίες στην Ελλάδα, οι οποίοι είχαν περικοπεί όταν το Λιμάνι ανήκε στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα πρόσθετο κόστος 540 χιλιάδων ευρώ για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με πέρυσι

Χωρίς την επίδραση των δύο παραπάνω στοιχείων, το μικτό κέρδος θα είχε αυξηθεί κατά  1 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι και το περιθώριο μικτού κέρδους ως ποσοστό του κύκλου εργασιών θα ήταν 53,6% έναντι 52,2% πέρυσι. Έχει επιτευχθεί σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας τους τελευταίους μήνες, γεγονός που εξηγεί αυτή τη βελτίωση στο προσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους.

Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης

Τα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ για την εξαμηνιαία περίοδο έως την 30ή Ιουνίου 2018 έναντι 2,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας αύξηση της τάξεως των  0,2 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα διαχείρισης που καταβλήθηκαν στην Terminal Link το 2018 ανήλθαν στα 0,3 εκατ. ευρώ (κανένα ποσό το 2017).

Λοιπά έσοδα και έξοδα

Τα λοιπά καθαρά έσοδα είναι αυξημένα κατά 0,9 εκατ. ευρώ για την εξαμηνιαία περίοδο έως την 30 ή Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η εταιρεία διέγραψε από τις υποχρεώσεις, ως μη οφειλόμενο, ποσό ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, και το αναγνώρισε στα λοιπά έσοδα.

Χρηματοοικονομικά έσοδα – καθαρά

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα – καθαρά είναι ουσιαστικά αμετάβλητα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα είναι είτε πλήρως ρευστοποιήσιμα είτε έχουν επενδυθεί σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις σε μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων ήταν γενικά χαμηλότερα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους. Οι απαιτήσεις χαμηλότερου επιτοκίου αντισταθμίστηκαν από το υψηλότερο επίπεδο διαθέσιμων μετρητών στην Εταιρεία.

Φόρος εισοδήματος

Ο πραγματικός συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 29,6% του κέρδους προ φόρων, (28,9% το α΄ εξάμηνο του 2017) ο οποίος είναι σε συνάφεια με το συντελεστή φόρου εισοδήματος εταιρειών που ισχύει στην Ελλάδα.

Ο Σωτήριος Θεοφάνης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., ανέφερε σχετικά: «Αμέσως μετά την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας στις 23 Μαρτίου 2018, ορίστηκε η νέα διοικητική ομάδα με πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία ενός Λιμένα που θα είναι ένας ευέλικτος οργανισμός, ικανός να ανταποκριθεί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τα αρχικά βήματα του σχεδίου δράσης εφαρμόστηκαν με επιτυχία και ήδη παρατηρούμε τα πρώτα οφέλη. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, για την εξαμηνιαία περίοδο έως την 30ή Ιουνίου 2018, όλες οι χρηματοοικονομικές μας μετρήσεις είναι θετικές με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,3%, του αποτελέσματος μετά από φόρους κατά 4,7% , του EBITDA κατά 5,9% σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους, παρά την αργή εκκίνηση κατά την αρχή του έτους. Έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του τιμήματος παραχώρησης, τώρα στο 3,5% των συνολικών εσόδων έναντι 2% πέρυσι, καθώς και την αύξηση του κόστους εργασίας που προέκυψε από τον επαναϋπολογισμό του 13ου και του 14ου μισθού σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα στις ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα. Αξιολογούμε προσεκτικά το επενδυτικό μας πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του σχεδίου επέκτασης του 6ου Προβλήτα, με τις θέσεις ελλιμενισμού πλοίων μεγάλου βυθίσματος και την αναβάθμιση του εξοπλισμού, με στόχο την ευθυγράμμιση με τη συνολική στρατηγική της εταιρείας και τη βελτιστοποίηση των οικονομικών μεγεθών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι διαθέτουμε τους ανθρώπινους πόρους, την εμπειρία στη διαχείριση λιμένων και την οικονομική δυνατότητα να εφαρμόσουμε με επιτυχία το φιλόδοξο σχέδιο δράσης μας και να επωφεληθούμε από τις ισχυρές δυνατότητες του Λιμένα Θεσσαλονίκης».