Έρευνα ICAP CRIF: Σχεδόν το 70% των επιχειρήσεων δαπάνησε μεγαλύτερα ποσά για δράσεις ESG το 2022

Σχεδόν 7 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δαπάνησαν υψηλότερα ποσά για την υλοποίηση πρακτικών ESG το 2022 συγκριτικά με το 2021, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Διεύθυνση Οικονοµικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF Α.Ε. για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και τις Δράσεις ESG.

Τα κυριότερα αποτελέσµατα της πρωτογενούς έρευνας συνοψίζονται ως εξής:

 • Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών που συµµετείχαν στην  έρευνα σε ποσοστό 90% χαρακτηρίζει ως «πολύ» και «παρά πολύ» σηµαντική τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
 • Το55% των επιχειρήσεων του δείγµατος θεωρεί ότι ο βαθµός εφαρµογής των δράσεων ESG από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα
 • Υψηλότερες δαπάνες για την υλοποίηση πρακτικών ESG πραγµατοποίησαν δύο στις τρεις εταιρείες (66%) που συµµετείχαν στην έρευνα το 2022 σε σχέση µε το 2021
 • Το 35% τουδείγµατος δήλωσε ότι η ίδια η Διοίκηση της εταιρείας λαµβάνει τις σχετικές αποφάσεις για τις δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ακολουθεί µε µερίδιο 29%,η Ξεχωριστή Διεύθυνση/Τµήµα της εταιρείας
 • Αυξάνει η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων. Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν στο περιβάλλον καλύπτουν το µεγαλύτερο µερίδιο (40%) στον συνολικό προϋπολογισμό των εταιρειών για βιώσιµη ανάπτυξη. Ακολουθούν οι δράσεις για την κοινωνία (36%) και την εταιρική διακυβέρνηση (24%)
 • Περισσότερες από έξι στις δέκα επιχειρήσεις δαπανούν µέχρι 200.000 ευρώ για δράσεις ESG σε ετήσια βάση,ενώ το 17% των συµµετεχόντων δαπανά πάνω από 1 εκατ. ευρώ
 • Η κυριότερη πρακτική ESG ως προς το περιβάλλον, που εφαρµόζεται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό από τις εταιρείες του δείγµατος (85%), είναι η αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτιού και των στερεών αποβλήτων (διαχωρισµός ανά κατηγορία υλικού ανακύκλωσης, κ.λπ.)
 • Σχετικά µε τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο,η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων του δείγµατος σε  ποσοστό 90% δήλωσε ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζοµένουςσε «πολύ» ή «πάρα πολύ» µεγάλο βαθµό
 • Αναφορικά µε την εταιρική διακυβέρνηση, εννιά στις δέκα επιχειρήσεις εφαρµόζουν δράσεις/πρωτοβουλίες µε στόχο την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Το κυριότερο εµπόδιο στην υλοποίηση δράσεων ESG από τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί η δαπάνη/κόστος για την εφαρµογή ενός προγράµµατος βιώσιµης ανάπτυξης
 • Η δηµιουργία µακροπρόθεσµης αξίας για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και την ευρύτερη οικονοµία (93%) καθώς και η ενίσχυση της εταιρικής εικόνας (92%) των εταιρειών αποτελούν τα κυριότερα οφέλη για την υιοθέτηση πρακτικών Βιώσιµης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης, ανεξάρτητα από το µέγεθος µιας επιχείρησης, επιφέρει πολλαπλά οφέλη σε  περιβαλλοντικό, οικονοµικό, εταιρικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιολογούνται µε βάση όχι µόνο τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση, αλλά και το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο, παράλληλα µε τη διακυβέρνησή  τους. Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιµα σηµεία θεωρούνται η ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου, η εκπαίδευση των στελεχών των  επιχειρήσεων και η παροχή κινήτρων από την πλευρά της Πολιτείας, που θα ενθαρρύνουν τις εταιρείες προς την κατεύθυνση  της υιοθέτησης δράσεων ESG, προκειµένου να βρεθεί η βιώσιµη ανάπτυξη στον πυρήνα της στρατηγικής των ελληνικών  επιχειρήσεων.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP CRIF, δήλωσε: «Η δεκαετία που διανύουμε έχει ανακηρυχθεί ως η δεκαετία δράσης του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Απομένουν λιγότερο από επτά χρόνια για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας του 2030 του ΟΗΕ και είναι γεγονός ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προβαίνουν στη μέτρηση, τη δημοσιοποίηση και τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι τελευταίες εξελίξεις με την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία κατέστησαν ακόμα πιο αναγκαία και επιτακτική για τις εταιρείες την αναπροσαρμογή των επιχειρηματικών τους μοντέλων και της στρατηγικής τους στη βάση των κριτηρίων ESG, ώστε να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 95% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας χαρακτηρίζοντάς την ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική, με σχεδόν 7 στις 10 επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι δαπάνησαν υψηλότερα ποσά για την υλοποίηση πρακτικών ESG το 2022 συγκριτικά με το 2021.

Ωστόσο, οι εταιρείες κρίνουν ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια ανάπτυξης των δράσεων ESG, αφού το 55% θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης/εφαρμογής των σχετικών πρακτικών κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων θεωρεί τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ευρύτερη οικονομία (93%), καθώς και την ενίσχυση της εταιρικής εικόνας (92%), ως τα κυριότερα οφέλη που αποκομίζουν από την υιοθέτηση δράσεων ESG.

Τα κονδύλια για το περιβάλλον των εταιρειών καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο (40%) στο συνολικό προϋπολογισμό των εταιρειών για τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης – ESG, ακολουθούν οι δράσεις που σχετίζονται με την κοινωνία (36%) και οι ενέργειες που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση (24%). Το κόστος εφαρμογής ενός προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές επιχειρήσεις εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης αποτελούν τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες υλοποίησης πρακτικών ESG.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσω των δράσεων ESG, πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της κοινωνικής προσφοράς τους, παράλληλα με τη μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού τους αποτυπώματος, παραμένοντας προσηλωμένες στην ηθική και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Η αξιολόγησή τους θα πρέπει να γίνεται με βάση όχι μόνο τη χρηματοοικονομική τους επίδοση, αλλά και το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο παράλληλα με τη διακυβέρνησή τους».

Δείτε εδώ την έρευνα της ICAP CRIF Α.Ε. για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και τις Δράσεις ESG.